Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tepmetko ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Tepmetko (tepotinib) ingår i högkostnadsskyddet som ensam behandling av vuxna med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC) med mutationer som leder till så kallad METex14‑skipping, efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande cellgifter.

Läs beslutet i sin helhet.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Läs mer...

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...