Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tepmetko ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention

Tepmetko (tepotinib) ingår i högkostnadsskyddet som ensam behandling av vuxna med framskriden icke småcellig lungcancer (NSCLC) med mutationer som leder till så kallad METex14‑skipping, efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande cellgifter.

Tepmetko är en målinriktad MET-hämmare som blockerar den så kallade MET-receptorn och hämmar tillväxten av celler och främjar att celler dör i tumören.

Eftersom studier pågår för ytterligare användningsområden begränsas subventionen till det nuvarande godkända användningsområdet, det vill säga ensam behandling av vuxna med framskriden NSCLC med mutationer som leder till METex14‑skipping, efter tidigare behandling med immunterapi och/eller platinuminnehållande cellgifter.

Läs hela beslutet här.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp