Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tecartus, anti-CD19-specifika CAR-T-celler, vid mantelcellslymfom

Rekommendation och sammanvägd bedömning

Tillståndets svårighetsgrad
är mycket hög.

Tillståndet är vanligt.

Osäkerheten i den vetenskapliga dokumentationen är hög.

Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är mycket hög.


TLV har gjort en hälsoekonomisk bedömning av Tecartus som visar att kostnaden per vunnet QALY är cirka 1,1 miljoner kronor vid jämförelse mot standardbehandling. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet QALY mellan cirka 800 000 och 1,4 miljoner kronor. Resultatet är främst
känsligt för antaganden om andelen långtidsöverlevare bland patienter som får Tecartus.

E
n sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Tecartus inte kan betraktas som kostnadseffektivt.

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer