Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso förebygger återfall vid EGFR-muterad lungcancer

Tagrisso visar tydliga fördelar i behandlingen av patienter med muterad lungcancer (EGFR) i fas 3-studien Adaura.

Patienter med lokaliserad EGFR-positiv lungcancer fick hela 83 procents minskad risk för återfall om de efter kirurgin behandlades med det målriktade läkemedlet osimertinib.
Av patienter som tog Tagrisso var 89 procent sjukdomsfria efter två år att jämföra med 53 procent av de som behandlades med placebo. Resultaten presenterades nyligen på ASCO

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Imfinzi och tremelimumab plus kemoterapi förbättrade PFS och OS vid NSCLC i stadium IV

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för lungcancer

Läs mer...

Längre progressionsfri överlevnad för patienter med HER2-positiv spridd bröstcancer som behandlats med Enhertu (trastuzumab deruxtecan)

Läs mer...