Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso förebygger återfall vid EGFR-muterad lungcancer

Tagrisso visar tydliga fördelar i behandlingen av patienter med muterad lungcancer (EGFR) i fas 3-studien Adaura.

Patienter med lokaliserad EGFR-positiv lungcancer fick hela 83 procents minskad risk för återfall om de efter kirurgin behandlades med det målriktade läkemedlet osimertinib.
Av patienter som tog Tagrisso var 89 procent sjukdomsfria efter två år att jämföra med 53 procent av de som behandlades med placebo. Resultaten presenterades nyligen på ASCO

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Enhertu rekommenderas i EU vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer

Läs mer...

Lynparza rekommenderas i EU för adjuvant behandling av HER2-negativ tidig bröstcancer

Läs mer...

Fördjupade insikter om förvärvad läkemedelsresistens vid KRAS G12C-muterad cancer

Läs mer...