Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso reducerade risken för återfall av hjärnmetastaser med 82% vid adjuvant behandling av tidig EGFR-muterad lungcancer

Data från fas III-studien ADAURA som presenterades vid ESMO förstärker den bevisade kliniska aktiviteten hos Tagrisso vid behandling av metastaser i CNS.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Imfinzi + nya immunoterapier förbättrade kliniska utfall vid icke resekterbar NSCLC i stadium III

Läs mer...

Cantargia presenterar positiva interimsdata för kombinationsterapi med nadunolimab på ESMO-konferensen

Läs mer...

Imfinzi och tremelimumab plus kemoterapi förbättrade PFS och OS vid NSCLC i stadium IV

Läs mer...