Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso förlängde sjukdomsfri överlevnad oavsett tidigare adjuvant kemoterapi vid early-stage EGFR-muterad lungcancer

Data presenterade vid WCLC visade att patienter i fas-III studien ADAURA bibehöll sin livskvalitet baserat på patientrapporterat utfall.

Nya data förstärker Tagrissos förmåga att penetrera blod-hjärn-barriären hos patienter med CNS-metastaser.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Läs mer...

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...