Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Snabbspår för diagnos ökar chanserna för cancersjuka

Diagnostiskt centrum vid Skånes universitetssjukhus snabbutreder flest komplexa cancerformer i landet. Här får varje år omkring 900 skånska patienter med misstänkt cancer snabb hjälp. Tack vare tidig diagnos och behandling ökar patientens chans att överleva.

Ulrika Roos, kontaktsjuksköterska, Karen Burns, enhetschef, Kristina Arnljots, specialistläkare, Helen Carlsson, specialistsjuksköterska och Ulrika Orrhede, specialistläkare, är några av de som arbetar på Diagnostiskt centrum.

– Det tar oss i bästa fall några dagar att ställa en diagnos, i knepigare fall kan det ta upp till ett par månader, konstaterar Kristina Arnljots, specialistläkare inom onkologi.

Fördelarna med en snabb diagnos är att rätt behandling kan sättas in direkt.

– Det gör att vi ökar patienternas chans att överleva. Även om sjukdomen inte alltid går att bota, kan vi genom tidig behandling förlänga livet och öka livskvaliteten, förklarar Ulrika Orrhede, specialistläkare inom internmedicin och hematologi.

Utreder flest

Tidigare har det ibland tagit alldeles för lång tid att ställa en diagnos. Det är en av anledning till att landets första Diagnostiska centrum startade i Kristianstad för tolv år sedan. Liknande centrum finns nu på många av landets sjukhus. För att korta väntetiderna och erbjuda mer jämlik cancervård infördes också så kallade standardiserade vårdförlopp i sjukvården, ett arbetssätt som är grunden för enhetens arbete.

Diagnostiskt centrum vid Skånes universitetssjukhus öppnade 2014 och utreder nu flest patienter i Sverige. På mottagningen arbetar de två specialistläkarna tillsammans med tre ST-läkare inom onkologi och internmedicin, tre kontaktsjuksköterskor och en koordinator.

– Tack vare vårt erfarna team, ett gott samarbete med sjukhusets många olika verksamheter och ett kontaktnät av andra specialister kan vi se till att utredningarna görs så snabbt som möjligt, berättar Kristina Arnljots.

Alla får diagnos

Antalet remisser till Diagnostiskt centrum på Skånes universitetssjukhus ökar varje år. Här utreds två av cancervårdens snabbspår: I en grupp finns patienter med konstaterade cancermetastaser som behöver specialisthjälp för att hitta modertumören. I den andra gruppen utreds patienter med nytillkomna, allvarliga symtom som kan bero på cancer. Det kan vara ofrivillig viktnedgång, avvikande prover, trötthet eller långvarig feber. Hos 20 procent av dessa patienter hittar läkarna en cancersjukdom, hos andra konstateras ofta andra allvarliga sjukdomar.

– Det händer också att vi kan utesluta cancer eller annan allvarlig sjukdom och att besvären är ofarliga. Då skickas patienten tillbaka till vårdcentralen för uppföljning, förklarar Ulrika Orrhede.

Kontaktsjuksköterska Ulrika Roos och hennes kollegor skapar trygghet genom att ha nära och kontinuerlig kontakt med patienter som utreds för misstänkt cancer.

Stöd vid oro

För patienter är det ofta traumatiskt att få besked om att besvären kan bero på en allvarlig sjukdom. Därför har kontaktsjuksköterskorna kontinuerlig och nära kontakt med patienter som utreds.

– Många patienter är så klart oroliga och behöver stöd. Vi erbjuder allt från psykologiskt stöd och smärtlindring till hjälp med extra näring. Det vi brukar få höra är att patienterna känner sig väldigt trygga när de vet att vi finns här varje dag och bara är ett samtal bort, berättar Ulrika Roos och Helen Carlsson, två av mottagningens tre kontaktsjuksköterskor.

Sparar vårdplatser

I Sverige insjuknar varje år omkring 66 000 personer i en cancersjukdom. Majoriteten av patienterna som sökt för symptom har kontaktat primärvården. Härifrån kommer också flest remisser, men patienter remitteras även från andra enheter på sjukhuset och från akutmottagningar.

– Idag utreder vi kontinuerligt omkring ett 100-tal patienter. Bara ett fåtal av dem är inlagda inom slutenvården. Resten kan vara hemma så länge hälsan tillåter det. För inte så många år sedan var det vanligare att patienter blev inlagda under tiden de utreddes för en allvarlig sjukdom, berättar Kristina Arnljots. Det betyder att vårt arbete både avlastar akutsjukvården och sparar många vårdplatser.

FAKTA: Diagnostiskt centrum

  • Målgruppen är patienter över 18 år där läkare misstänker allvarlig sjukdom bakom symptom som inte kan härledas till något organ eller någon kroppsdel.
  • Ledtiden för att få en diagnos är omkring 20 dagar.
  • Mottagningen gallrar noga bland de omkring 1400 remisser som varje år skickas till enheten. Enbart de fall som anses ha tillräcklig misstanke om allvarlig sjukdom inkluderas i snabbspåren.
  • Extra utmanande fall kan tas upp på multidisciplinära konferenser där särskilt inbjudna specialister kan bidra med kunskap.
  • Diagnostiskt centrum mottagning Malmö tillhör Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, samtidigt som den drivs i tätt samarbete med Verksamhetsområde onkologi.

Liknande poster

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus