Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sarclisa som kombinationsterapi uppvisar förlängd progressionsfri överlevnad och kliniskt relevant djup på respons vid recidiverande multipelt myelom

Sarclisa (isatuximab) som kombinationsterapi uppvisar förlängd progressionsfri överlevnad och kliniskt relevant djup på respons hos patienter vid recidiverande multipelt myelom

  • Sarclisa som tillägg till karfilzomib och dexametason reducerade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% jämfört med enbart karfilzomib och dexametason (Kd)
  • Kombinationsbehandling med Sarclisa uppvisade en betydande respons, med odetekterbara nivåer av multipelt myelom hos nära 30% av patienterna med återfall i multipelt myelom (MRD-negativitet 10-5 känslighet)
  • Resultaten från den första planerade interimsanalysen presenterades som late-breaking presentation på den virtuella EHA25-kongressen

Stockholm – 25 juni 2020 – Sarclisa® (isatuximab) som tillägg till karfilzomib och dexametason (Sarclisa kombinationsbehandling, n=179) reducerade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% (hazard ratio 0,531, 99% KI 0,318-0,889, p=0,0007) jämfört med standardbehandling med karfilzomib och dexametason (Kd, n=123) hos patienter med återfall i multipelt myelom. Kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med enbart Kd uppvisade en konsekvent behandlingsnytta i de olika undergrupperna.

Dessa resultat från fas 3-studien IKEMA efterföljer kommunikationen den 15 maj som informerade om att Sarclisa som kombinationsbehandling nådde primär endpoint vid den förbestämda interimsanalysen. Resultatet från interimsanalysen presenterades under late-breaking sessions vid European Hematology Association (EHA) virtual congress (EHA25) den 14 juni och kommer ligga som grund för regulatoriska ansökningar världen över senare detta år.

”I denna fas 3-studie, IKEMA, gav tillägg av Sarclisa till karfilzomib och dexametason en reducerad risk för sjukdomsprogression eller död med 47% jämfört med behandling med enbart karfilzomib och dexametason”, säger Philippe Moreau, M.D., Department of Hematology, University Hospital of Nantes, Frankrike. ”Dessa resultat visar på potentialen för Sarclisa att kunna bli ny standardbehandling vid recidiverande multipelt myelom”.

Medan median för progressionsfri överlevnad (PFS), definierad som sjukdomsprogression eller död, var 19,15 månader för Kd uppnåddes inte median PFS hos de patienter som erhöll kombinationsbehandling med Sarclisa vid tiden för den planerade interimsanalysen. Säkerheten och tolerabiliteten för Sarclisa i denna studie var likvärdig den säkerhetsprofil som setts i andra kliniska prövningar med läkemedlet och inga nya säkerhetssignaler observerades.

“Detta är den andra fas 3-studien som uppvisar bättre resultat för kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med standardbehandling, vilket adderar kunskap och styrka till att vår anti-CD38 monoklonala antikropp har potentialen att göra en betydande skillnad för våra patienter,” säger John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research and Development på Sanofi. “Vi ser fram emot att se resultat från kommande studier för att ytterligare förstå påverkan av Sarclisa på tidigare stadier av sjukdomen.”

Respons med kombinationsbehandling med Sarclisa
Sekundära endpoints i IKEMA-studien utgjordes av konsekvensen och svar på respons för kombinationsbehandling med Sarclisa jämför med Kd, inkluderande ORR (overall response rate), komplett respons (CR), VGPR (very good partial response) och MRD (minimal residual disease)-negativ respons. Ingen statistisk signifikant skillnad sågs för ORR, vilket förblev lika för båda armarna, 86,6% för kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med 82,9% för Kd (p=0,1930). Andel komplett respons var 39,7% för kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med 27,6% i armen med Kd. Andel VGPR var 72,6% för patienter som erhöll kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 56,1% för patienter som erhöll Kd. MRD-negativ komplett respons observerades hos 29,6% av patienterna i armen med kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 13% hos patienterna i den arm som erhöll Kd, vilket indikerade att nära 30% av patienterna behandlade med kombinationsbehandling Sarclisa uppvisade odetekterbara nivåer av multipelt myelom vid 10-5 känslighet mätt med NGS (next generation sequencing). Vid tiden för interimsanalys var överlevnadsdata (OS) fortfarande inte mogna.

I denna studie observerades behandlingsrelaterade biverkningar grad ≥3 hos 76,8% av patienterna behandlade med kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 67,2% hos patienterna behandlade med Kd. Behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar och dödliga behandlingsrelaterade biverkningar var likvärdiga mellan behandlingsarmarna, 59,3% jämfört med 57,4% respektive 3,4% jämfört med 3,3% för kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med Kd. Infusionsrelaterade reaktioner rapporterades hos 45,8% (0,6% grad 3-4) av patienterna behandlade med kombination med Sarclisa jämfört med 3,3% (0% grad 3-4) av patienterna behandlade med Kd. Infektioner i lunga av grad ≥3 sågs hos 32,2% av patienterna med kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 23,8% av patienterna behandlade med Kd och hjärtpåverkan grad ≥3 rapporterades hos 4,0% på kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 4,1% för Kd. Grad 3-4 trombocytopeni och neutropeni var 29,9% respektive 19,2% för kombinationsbehandling jämfört med 23,8% respektive 7,4% för Kd. Huvudorsak för avbruten behandling var sjukdomsprogression (29,1% för kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 39,8% för Kd) och biverkningar (8,4% för kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 13,8% för Kd)

Om IKEMA-studien
Den randomiserade, öppna, multicenterstudien IKEMA (fas 3) inkluderade 302 patienter med återkommande multipelt myelom över 69 center i 16 länder. Patienterna i studien hade tidigare erhållit en till tre behandlingar för multipelt myelom. Under studien gavs Sarclisa som en intravenös infusion i en dos om 10 mg/kg en gång varje vecka under de första fyra veckorna efterföljt av en dos varannan vecka i 28-dagars cykel i kombination med karfilzomib och dexametason under behandlingen. Primär endpoint i denna studie var progressionsfri överlevnad. Sekundära endpoints inkluderade ORR (overall response rate), andel ≥CR, andel ≥VGPR (very good partial response), andel MRD-negativitet (minimal residual disease), överlevnad (OS) och säkerhet.

Resultatet från IKEMA förväntas ligga till grund för regulatoriska ansökningar senare detta år. Användningen av Sarclisa i kombination med karfilzomib och dexametason vid återfall i multipelt myelom är under prövning och har inte utvärderats av någon regulatorisk myndighet.

Om multipelt myelom: En signifikant börda för patienter
Multipelt myelom är en hematologisk tumörsjukdom. I Sverige insjuknar ungefär 600 patienter årligen och cirka 3 700 patienter lever idag med myelom 1,2,3. Risken för myelom ökar med stigande ålder och medianåldern vid diagnos är cirka 70 år. Sjukdomen kan idag inte botas, men behandlingsmöjligheterna har förbättrats avsevärt under de senaste 15 åren, tack vare nya och effektiva läkemedel.

Om Sarclisa (isatuximab)
Sarclisa är en monoklonal antikropp som binder till en specifik epitop på CD38-receptorn som uttrycks på de maligna myelomcellerna. Isatuximab är designad att verka genom flertalet mekanismer inkluderande programmerad celldöd (apoptos) och immunomodulerande aktivitet. Sarclisa fortsätter att utvärderas i flera pågående fas 3studier i kombination med tillgängliga behandlingar inom multipelt myelom.

Referenser 1. Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019). 2. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year. 3. Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36.

Liknande poster

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Läs mer...

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...