Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rybrevant nu tillgängligt för svenska patienter

Amivantamab använder en tredelad verkningsmekanism för att blockera onormala EGFR- och MET-receptorer, öka nedbrytningen av dessa samt aktivera immunförsvaret för att förstöra cancer-celler. 3,4,6

Janssen, en del av Johnson & Johnson, meddelar nu att Rybrevant (amivantamab) är tillgängligt för svenska patienter för behandling av vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), med aktiverande EGFR Exon 20 insertionsmutation vid behandlingssvikt på platinum-baserad terapi.

Amivantamab är den första och enda bispecifika antikroppen som finns tillgänglig för denna patientgrupp. Innan Rybrevant blev tillgängligt har det inte funnits några godkända målinriktade behandlingar för NSCLC med insertionsmutationer i EGFR Exon 20 insertionsmutationer. 2,3,7

”NSCLC-patienter som bär på insertionsmutationer inom Exon 20 i EGFR-genen utgör en begränsad patientpopulation som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Därför är det av yttersta vikt att hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva, riktade och tolerabla behandlingar för denna patientgrupp”, säger Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige.

I Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) diagnostiserades över 500 000 patienter med lungcancer år 2020, 2) och cirka 85 procent av dem fick diagnosen NSCLC. 1) Ungefär 75 procent av NSCLC-patienterna diagnostiseras i ett sent skede av sjukdomen och för närvarande är medianen för femårsöverlevnaden för lungcancer mindre än 20 procent. 8,9

Data från fas 1-studien CHRYSALIS, där amivantamab har utvärderats som monoterapi hos patienter som genomgått behandling med platinum-baserad terapi och har där uppnått en väl tolererad säkerhetsprofil. 10,11

Janssen driver ett omfattande kliniskt forskningsprogram för att hitta framtida nya och effektiva behandlingsmetoder riktade till EGFR-positiva NSCLC-patienter.

Om amivantamab:

  • Amivantamab använder sig av en tredelad verkningsmekanism genom aktivering av immunförsvaret, ökad nedbrytning av EGFR och MET-receptorer samt blockering av ligandbindning 3,4,6
  • Amivantamab har utvärderats i kliniska Fas 1-studien CHRYSALIS, där patienter med avancerad NSCLC med EGFR exon 20 insertionsmutationer och som sviktat på behandling med platinumbaserad kemoterapi har behandlats med amivantamab monoterapi. Behandlingen har visat sig ha god effekt och en hanterbar biverkningsprofil. 10,11
  • Tumörsvar observerades hos 40 procent av patienterna (n=32; 95 procent CI, 29 – 51), med en medianvaraktighet på behandlingssvaret på 11,1 månader (95 procent CI, 6.9 – inte uppnådd).11 Mediantiden utan progression (PFS) var 8,3 månader (95 procent CI, 6.5 – 10.9) och median total överlevnad (OS) var 22,8 månader (95 procent CI, 14,6 – inte uppnådd).11
  • De biverkningar som patienterna upplevde av sin amivantamab-behandling var huvudsakligen av mild karaktär (grad 1/2) och överensstämde med de förväntade biverkningarna för läkemedel som riktar sig mot EGFR och MET.11 Få patienter behövde avbryta behandlingen på grund av amivantamab och de dödsfall som rapporterades bedömdes inte vara behandlingsrelaterade.11

Referenser:

1 European Medicines Agency. Rybrevant CMA Approval. December 2021.

2 Remon, J et al. EGFR exon 20 insertions in advanced non-small cell lung cancer: A new history begins. Cancer

Treatment Reviews. 90 (2020).

3 Yun et al. Antitumor Activity of Amivantamab (JNJ-61186372), an EGFR–MET Bispecific Antibody, in Diverse Models of EGFR Exon 20 Insertion–Driven NSCLC. Cancer Discov. 2020;10(8):1194-1209.

4 Grugan et al. Fc-mediated activity of EGFR x c-Met bispecific antibody JNJ-61186372 enhanced killing of lung cancer cells MAbs. 2017;9(1):114-126.

5 Moores et al. A Novel Bispecific Antibody Targeting EGFR and cMet Is Effective against EGFR Inhibitor-Resistant Lung Tumors. Cancer Res. 2016;76(13)(suppl 27216193):3942-3953.

6 Vijayaraghavan et al. Amivantamab (JNJ-61186372), an Fc Enhanced EGFR/cMet Bispecific Antibody, Induces Receptor Downmodulation and Antitumor Activity by Monocyte/Macrophage Trogocytosis. Mol Cancer Ther. 2020;19(10):2044-2056.

7 Riess JW, Gandar DR, Frampton GM, et al. Diverse EGFR Exon 20 insertions and co-occurring molecular alterations identified by comprehensive genomic profiling of NSCLC. J Thorac Oncolo. 2018;13(10):1560-1568. 10.1016/j.jtho.2018.06.019.

8 Knight S, et al. Progress and prospects of early detection in lung cancer. Open Biol 2017; 7(9): 170070.

9 Globocan. Cancer Today. Estimated number of incident cases and deaths Europe, Middle East and Northern Africa (MENA), Africa, both sexes, all ages. Available at: https://gco.iarc.fr/today. Accessed April 2021

10 Park, K. et al. Amivantamab, an Anti-EGFR-MET Bispecific Antibody, in Patients with EGFR Exon 20 Insertion-Mutated NSCLC. https://meetinglibrary.asco.org/record/184802/abstract. Accessed April 2021.

11 Sabari, J. et al. Amivantamab in Post-platinum EGFR Exon 20 Insertion Mutant Non-Small Cell Lung Cancer. WCLC Oral Presentation #3031. January 2021.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant