Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Reblozyl godkänt som behandling av vuxna med transfusionsberoende anemi vid MDS respektive beta-talassemi

Den Europeiska kommissionen godkänner Reblozyl som behandling av vuxna med transfusionsberoende anemi vid myelodysplastiskt syndrom respektive beta-talassemi

  • Reblozyl (luspatercept) reglerar mognadsprocessen av röda blodkroppar i sent stadium för att potentiellt minska eller eliminera behovet av regelbundna transfusioner med röda blodkroppar
  • Reblozyl är ett medel för erytroid mognad, och det första läkemedlet i sin klass att bli godkänt inom EU 

Bristol Myers Squibb meddelade den 26 juni att den Europeiska kommissionen har godkänt Reblozyl (luspatercept) som behandling av vuxna patienter med transfusionsberoende anemi vid myelodysplastiskt syndrom (MDS) respektive beta-talassemi. Indikationerna för Reblozyl är följande:

  • Vuxna patienter med transfusionsberoende anemi orsakad av myelodysplastiskt syndrom (MDS) med mycket låg, låg och medelhög risk, som har ringsideroblaster och som visat otillräcklig respons på eller som inte är lämpade för behandling med erytropoietin.
  • Vuxna patienter med transfusionsberoende anemi förknippad med beta-talassemi.

– Anemi är det vanligaste problemet vid myelodysplastiskt syndrom (MDS) och ger en klart sämre livskvalité, som ytterligare påverkas av ett behov att få regelbundna blodtransfusioner på sjukhus, för de drabbade patienterna. Blodtransfusionerna ger på sikt också ett skadligt järnöverskott i kroppen. Läkemedel som förbättrar anemin och minskar behovet för blodtransfusioner är därför en viktig del i behandlingen av MDS. Hitintills har enbart erytropoietinbaserade behandlingar funnits att tillgå men dessa fungerar enbart under en viss tid eller inte alls. Dagens godkännande av Reblozyl innebär ett ytterst välkommet tillskott i behandlingsarsenalen för blodtransfusionskrävande MDS patienter och har visats inte bara kunna leda till ett minskat transfusionsbehov utan i vissa fall till och med ett transfusions-oberoende. Reblozyl ges var tredje vecka subkutant och tycks ha hanterbara biverkningar, säger Lars Nilsson, överläkare vid kliniken för hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skåne universitetssjukhus.

– Godkännandet av Reblozyl är en mycket efterlängtad nyhet. Anemi är en allvarlig konsekvens av sjukdomen beta-talassemi, där det idag finns begränsat med behandlingsmöjligheter. Påverkan av anemi på livskvaliteten är stor och Reblozyls effekt på blodtransfusionsbehovet kan för dessa patienter bli betydelsefull, säger med dr Christian Kjellander, specialist i internmedicin och hematologi vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Reblozyl är ett medel för erytroid mognad, och är det första läkemedlet i sin klass som godkänts inom EU. Godkännandet baseras på resultat från de pivotala fas III-studierna MEDALIST och BELIEVE som utvärderar effekt och säkerhet av Reblozyl som behandling av anemi vid myelodysplastiskt syndrom (MDS) respektive beta-talassemi.

– Vi är mycket glada för detta godkännande av Reblozyl och vi kommer nu arbeta intensivt för att göra Reblozyl tillgängligt för dessa patienter i Sverige så snart som möjligt, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige.

Om MEDALIST

MEDALIST är en randomiserad, dubbelblind, multi-center och placebokontrollerad fas III-studie som utvärderar säkerheten och effekten av Reblozyl och ”bästa stödjande vård ”(BSC) vid myelodysplastiskt syndrom (MDS), jämfört med placebo och BSC hos vuxna med mycket låg, låg- eller medelrisk MDS enligt IPSS-R. Alla patienter i studien var i behov av transfusioner med röda blodkroppar och antingen refraktära eller intoleranta mot dagens standardbehandling med erytropoesstimulerande (ESA) läkemedel, eller ESA-naiva med låg sannolikhet för behandlingssvar på grund av endogena serumnivåer av erytropoietin på ≥ 200 U/L. Patienterna i studien hade inte fått sjukdomsmodifierande behandling för MDS tidigare.

Studiens primära effektmått uppnåddes och behandling med Reblozyl visade en statistisk signifikant förbättring avseende minskat behov av transfusioner med röda blodkroppar under de första 24 veckorna av studien. 37,9 procent av patienterna som behandlades med Reblozyl var transfusionsfria i minst åtta veckor, jämfört med 13,2 procent av patienterna som fick placebo. Studiens sekundära effektmått uppnåddes också, vilket var transfusionsoberoende under minst 12 veckor inom de första 24 och 48 veckorna av studien, och uppnåddes hos en signifikant större andel patienter som fick Reblozyl jämfört med placebo.

Majoriteten av de behandlingsrelaterade biverkningarna (TEAE) var av grad 1-2. TEAE av grad 3 eller 4 rapporterades hos 42,5 procent av patienterna som fick Reblozyl och hos 44,7 procent av patienterna som fick placebo. Avbrott på grund av en biverkning (grad 1-4) inträffade hos 4,5 procent av patienterna som fick Reblozyl. De vanligaste (>10%) biverkningarna inkluderade trötthet, muskuloskeletal smärta, yrsel, diarré, illamående, överkänslighetsreaktioner, hypertoni, huvudvärk, övre luftvägsinfektion, bronkit och urinvägsinfektion.

Resultaten från fas III-studien MEDALIST presenterades för första gången på ”Plenary Session” på den årliga ASH-kongressen (American Society of Hematology) i december 2018 (ASH Abstract #001), och valdes ut som ”the Best of ASH” det året. I januari 2020 publicerades resultaten från MEDALIST-studien i New England Journal of Medicine.

OM MDS

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en grupp nära besläktade blodcancersjukdomar som kännetecknas av ineffektiv produktion av friska röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar, vilket kan leda till anemi och frekventa eller allvarliga infektioner. MDS kan även med tiden utvecklas till akut myeloisk leukemi (AML). Patienter med MDS som utvecklar anemi behöver ofta regelbundna blodtransfusioner för att öka antalet friska röda blodkroppar i blodet. Dessa blodtransfusioner är förknippade med en ökad risk för transfusionsreaktioner, infektioner och järnöverskott. I Sverige lever omkring 3 200 personer med MDS och drygt 400 personer insjuknar årligen. Inom EU5, det vill säga de fem mest folkrika länderna i Västeuropa: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien, lever cirka 50 000 patienter med MDS.

Om BELIEVE

BELIEVE är en randomiserad, dubbelblind, multi-center och placebokontrollerad fas III-studie som utvärderar Reblozyl och ”bästa stödjande vård ”(BSC) jämfört med placebo och BSC hos vuxna patienter med anemi orsakad av beta-talassemi som behöver regelbundna transfusioner med röda blodkroppar, så kallad transfusionskrävande beta-talassemi. I studien deltog patienter med transfusionsbehov om 6-20 enheter erytrocytkoncentrat inom 24 veckor utan någon transfusionsfri period längre än 35 dagar under denna tid.

Studiens primära effektmått uppnåddes då behandling med Reblozyl visade en statistisk signifikant förbättring avseende minskat behov av transfusioner med röda blodkroppar under veckorna 13 till 24 jämfört med baslinjens 12-veckors intervall före randomisering (21,4% för Reblozyl jämfört med 4,5% för placebo). Studiens sekundära effektmått uppnåddes också, vilket var en reduktion av transfusionsbördan på minst 33 procent (med en minskning av minst två enheter) under veckorna 37 till 48, vilket uppnåddes hos en signifikant större andel patienter som fick Reblozyl jämfört med placebo. Studien uppnådde också ett explorativt effektmått, där 70,5 procent av patienterna som behandlades med Reblozyl uppnådde en minskning med minst 33 procent om minst två enheter under 12 veckor i följd, jämfört med 12-veckors intervallet före behandlingen, jämfört med 29,5 procent av patienterna som fick placebo.

Majoriteten av de behandlingsrelaterade biverkningarna (TEAE) som rapporterades var av grad 1-2. Avbrott på grund av en biverkning (klass 1-4) inträffade hos 5,4 procent av patienterna som fick Reblozyl. De vanligaste biverkningarna (>10%) var huvudvärk, skelettsmärta, artralgi, trötthet, hosta, buksmärta, diarré och yrsel.

Resultaten från fas III-studien BELIEVE presenterades för första gången på ”Plenary Session” på den årliga ASH-kongressen (American Society of Hematolog) i december 2018, och valdes ut som ”the Best of ASH” det året. I mars 2020 publicerades resultaten från BELIEVE-studien i New England Journal of Medicine.

Om beta-talassemi

Beta-talassemi är en ärftlig blodsjukdom orsakad av en genetisk skada i proteinet hemoglobin. Sjukdomen är förknippad med ineffektiv erytropoes, vilket resulterar i produktion av färre och mindre friska röda blodkroppar. Detta leder ofta till svår anemi som i sig kan ge upphov till en rad allvarliga komplikationer. Behandlingsalternativen för anemi orsakad av beta-talassemi är begränsade, och består huvudsakligen av upprepade transfusioner av röda blodkroppar som potentiellt kan bidra till järnöverskott, vilket kan orsaka allvarliga komplikationer som skador på olika organ. Idag saknas säkra uppgifter om hur många personer i Sverige som har beta-talassemi, och antal transfusionsberoende personer med beta-talassemi uppskattas till cirka 100 personer. I USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien, lever uppskattningsvis cirka 17 000 patienter med beta-talassemi.

Om Reblozyl

Reblozyl (luspatercept) är det första läkemedlet för erytroid mognad i sin klass, och som i djurmodeller visat sig stimulera mognadsprocessen av röda blodkroppar i sent stadium. Bristol Myers Squibb och Acceleron utvecklar Reblozyl tillsammans som en del av ett globalt samarbete. Reblozyl är sedan tidigare godkänt i USA

För mer information om Reblozyl, se www.ema.europa.eu

Liknande poster

Reglering av gensplitsning kan ge svar på varför leukemi utvecklas

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer