Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Real-world data stöder effekten av första linjens kombinationsbehandling med IBRANCE vid HR+, HER2- metastatisk bröstcancer

Den första storskaliga jämförande effektanalysen av en CDK 4/6-hämmare plus letrozol som utvärderar progressionsfri överlevnad och överlevnad jämfört med enbart letrozol

En peer-reviewed granskad redovisning av real-world evidence (RWE) som visar att första linjens behandling med IBRANCE (palbocicklib) i kombination med letrozol var associerad med förbättrad real-world progression-free survival (rwPFS) och overall survival (OS) hos kvinnor med hormonreceptor-positiv (HR+) human epidermal growth factor 2-negativ (HER2-) metastatisk bröstcancer (mBC) jämfört med enbart letrozol har publicerats. Det är den första omfattande effektanalysen av överlevnadsresultat för en CDK 4/6-hämmare i klinisk rutinanvändning och har publicerats online i Breast Cancer Research.

Vid en medianuppföljning på cirka två år, efter balansering för demografiska och kliniska baslinjeegenskaper, var median rwPFS 20,0 månader för IBRANCE plus letrozol jämfört med 11,9 månader för enbart letrozol (HR 0,58: 95% CI, 0,49 till 0,69; p<0,0001) i denna observationella, retrospektiva real-world analys. Median OS hade ännu inte uppnåtts för patienterna i IBRANCE-gruppen och var 43,1 månader bland patienterna i letrozolgruppen. (HR 0,66: 95% CI, 0,53 till 0,82; P=0,0002). Dessa resultat innebär 42% minskning av risken för sjukdomsprogression och 34% minskning av risken för död.

– Real-world data är en naturlig del av hur vi utvecklar och förbättrar vården av patienter med bröstcancer och något som stöder våra randomiserade kliniska prövningar, säger Daniel Nyqvist, medicinsk rådgivare inom bröstcancer på Pfizer i Sverige. Med mer än sex års patienterfarenhet, en positiv nytta/riskprofil, starka kliniska data och robusta real-world data ger den totala mängden bevis ytterligare bekräftelse för att behandling med IBRANCE plus endokrin terapi har en roll i behandlingen av patienter med HR+, HER2-metastatisk bröstcancer.

Analysen visade också att OS efter två år var 78,3% i IBRANCE-gruppen och 68,0% med letrozol. Fördelarna i form av rwPFS och OS var generellt enhetliga för alla undergrupper, inklusive yngre patienter (18–50 år) och lokaliseringen eller omfattningen av metastaser.

– Real-world data används alltmer för att komplettera data från traditionella randomiserade kliniska prövningar för att bättre förstå effekten av en behandling i rutinmässig klinisk praxis och ge underlag för behandlingsbeslut, säger Angela DeMichele, M.D., huvudförfattare och Professor vid Breast Cancer Excellence vid Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. Resultaten från denna real-world studie överensstämmer med den positiva effekt som jag sett på mina egna patienter som behandlats med IBRANCE kombinationsterapi.

Data för denna retrospektiva observationsanalys samlades från Flatiron Healths avidentifierade longitudinella databas som innehåller patientdata från Flatirons nätverk med över 280 lokala cancerkliniker och samarbeten med stora akademiska cancercentra runt om i USA. Denna real-world kohort omfattar mer än 1 400 kvinnor med HR+, HER2- metastatisk bröstcancer med någon form av invärtes sjukdom. Säkerhetsdata samlades inte in som en del av denna analys.

Data från denna real-world analys överensstämmer med tillgängliga data från Fas 3-studien PALOMA-2 som studerade IBRANCE plus letrozol jämfört med placebo plus letrozol som initial endokrinbaserad terapi av postmenopausala kvinnor med östrogen-receptor positive (ER+), HER2- metastatisk bröstcancer. Denna observationsanalys skiljer sig dock på flera sätt från den randomiserade kliniska prövningen. Studierna har olika effektmått och det finns inneboende begränsningar i real-world observationsstudier, bland annat brist på randomisering, brist på enhetlig timing eller typ av kliniska bedömningar, samt utmaningar i form av saknade data. OS-data samlas in i den randomiserade prövningen PALOMA-2 men är ännu inte mogna.

Om RWE-programmet för IBRANCE

Sedan det första godkännandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för över sex år sedan har IBRANCE förskrivits till över 380 000 patienter i mer än 100 länder.2 Med denna bredd av erfarenhet från klinisk praxis arbetar Pfizer för att bygga upp den mest omfattande samlingen av real-world evidence (RWE) för en CDK 4/6-hämmare. RWE-programmet genererar data från ett flertal studier som totalt omfattande mer än 4 000 patienter runt om i världen och det fortsätter att expandera. Dessa studier – IRIS, POLARIS, MARIA och MADELINE – omfattar olika patientgrupper som behandlas i daglig klinisk praxis och samlar in data om kliniska behandlingsresultat, translationella data och effektmått rörande livskvalitet som kompletterar de data som genereras i de randomiserade PALOMA-prövningarna. Pfizer kommer att fortsätta redovisa nya data från dessa studier för det vetenskapliga samfundet vart efter som resultaten blir tillgängliga.

Om IBRANCE3

IBRANCE är det första läkemedlet i klassen CDK 4/6-hämmare. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen. IBRANCE tas som tablett.

Om spridd bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste invasiva cancerformen hos kvinnor i Europa. Kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer utgör drygt 60 procent av alla fall av spridd bröstcancer.

I Sverige drabbas cirka 8 400 kvinnor om året av bröstcancer. 1 500 kvinnor insjuknar årligen i spridd bröstcancer och cirka 5 500 kvinnor lever med diagnosen spridd bröstcancer. Upp till 30 procent av de kvinnor som diagnosticeras med och behandlas för tidig bröstcancer kommer att utveckla spridd bröstcancer, d.v.s. cancer som sprids utanför bröstet till andra delar av kroppen. Det finns ingen bot för spridd bröstcancer och patienterna har ett stort behov av nya behandlingsalternativ som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen, hantera symtom och hjälpa dem att behålla en god livskvalitet så länge som möjligt.

Referenser:

  1. DeMichele A. et al. Breast Cancer Research 23, Article number: 37 (2021)
  2. Ibrance Data on file
  3. IBRANCE® (palbociklib) SmPC, www.fass.se

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer