Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

RCC i samverkan

RCC i samverkan

En stor del av de patienter som gått igenom en cancerutredning enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda. Det visar patienternas egen rapportering i RCCs kontinuerliga uppföljning av SVF. Skillnaderna är små mellan regionerna och bara något större mellan olika vårdförlopp. Men alla resultat är inte lika positiva. Frågan är om detta når in till verksamheterna och leder till förbättringar.

Nära nio av tio patienter som utretts enligt SVF för misstanke om cancer anser att helhetsintrycket av deras kontakt med vården är gott. Det visar de senaste resultaten av den enkät som delas ut till patienter efter avslutad SVF-utredning. Siffrorna är stabila över tid och de geografiska skillnaderna är små. Möjligheten att vara delaktig i sin vård bedöms också vara god. Över 70 procent av de patienter vilkas utredning resulterat i en cancerdiagnos uppger att de tillsammans med vårdgivaren har upprättat en individuell vårdplan för hela eller delar av utredningen.
– Syftena med SVF, förutom att korta väntetiderna, är ju att patienterna ska bli mer nöjda och att skillnaderna i cancervården ska minska, och det är mycket glädjande att patienterna är så positiva. Och att resultaten är så jämna över landet, säger Helena Tufvesson Stiller, projektledare för RCCs uppföljning av patienternas upplevelser.

CANCERPATIENTER MER NÖJDA
Helena Tufvesson Stiller tycker att vårdens medarbetare har all anledning att vara stolta över resultaten. Men hon pekar också på att enkätsvaren visar att det finns utmaningar att ta tag i. Hon menar att de så kallade PREM-mätningarna (patientrapporterade erfarenhetsmått) fyller en viktig funktion och skulle kunna utnyttjas bättre i förbättringsarbetet.
– Det viktigaste är att resultaten kommer till användning ute i vården! säger hon. Vi kan ju inte bara samla in en massa data om vad patienterna tycker utan att försöka göra något åt det som de anser inte fungerar bra.Enkäterna visar till exempel att fler patienter än vad som är fallet idag vill få sitt diagnosbesked i ett personligt möte.
Ett annat förhållande som Helena Tufvesson Stiller anser borde analyseras djupare är att patienter som fått en cancerdiagnos är mer nöjda med sin kontakt med vården än de som avslutat sin utredning med annat utfall. Mellan dessa grupper finns också skillnader när det gäller i vilken mån de är medvetna om att de utreds för symtom som kan bero på cancer.
– I det här läget behöver man reflektera över hur den informationen ges till patienten. Används det patientinformationsblad som tagits fram och som läkaren bör ge till patienten i samband med att patienten remitteras till SVFutredning? Och kan det vara så att vården kopplar en kontaktsjuksköterska till patienten men att patienten inte uppfattat det?

Läs hela artikeln

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...