Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva resultat i den första indirekta jämförelsen av Cabometyx med regorafenib för avancerad hepatocellulärt karcinom

  • Jämförande data har publicerats för andra linjens behandlingar (2L) av avancerad hepatocellulärt karcinom (aHCC) genom användning av en matchad justerad indirekt jämförelse (MAIC)
  • Jämförelsen (MAIC) visar att CABOMETYX® (cabozantinib) ökade den progressionsfria överlevnaden i median med 80,6% (5,6 månader mot 3,1 månader) jämfört med regorafenib i 2L-behandling av aHCC

Data från den matchade justerade indirekta jämförelsen (MAIC) av CABOMETYX® (cabozantinib) och Stivarga® (regorafenib) för andra linjens behandling (2L) av patienter med avancerad hepatocellulärt karcinom (aHCC) som erhållit sorafenib som enda föregående systemisk behandling, har publicerats i Advances in Therapy.

MAIC-studien är den första publicerade analysen vilken jämför effektiviteten och säkerheten hos två tillgängliga 2L-behandlingar för aHCC.

MAIC-studien analyserade data från fas III-studierna CELESTIAL och RESORCE där slutsatsen var att CELESTIAL-studiens 2L-subgruppspopulation som hade erhållit sorafenib som enda föregående systemisk behandling, visade på en längre progressionsfri överlevnad (PFS) i median med CABOMETYX®, en ökning med ytterligare 2,5 månaders PFS jämfört med regorafenib (5,6 månader [95% konfidensintervall (CI): 4,9-7,3] mot 3,1 månader [95% CI: 2,8-4,2], p=0,0005). Totalöverlevnaden (OS) var numeriskt längre med cabozantinib med ett medianvärde för OS på nästan 1 år (11.4 månader mot 10.6 månader), även om statistisk signifikans inte uppnåddes.

I den tidigare publicerade randomiserade och dubbelblinda fas III-studien CELESTIAL som utvärderade CABOMETYX® jämfört med placebo hos patienter med aHCC som tidigare behandlats med sorafenib, förbättrade CABOMETYX® PFS signifikant i den samlade CELESTIAL-populationen som avsågs bli behandlad (n=707), med ytterligare 3,3 månader jämfört mot placebo (5,2 månader mot 1,9 månader [riskkvot (HR) 0,44, 95% CI: 0,36-0,52], p<0.0001), och medianvärdet för OS var numeriskt lägre med cabozantinib, med ytterligare 2,2 månader mot placebo (10,2 månader mot 8,0 månader [HR 0,76, 95% CI: 0,63-0,92], p=0.0049).3

”Hepatocellulärt karcinom är en förödande och svårbehandlad sjukdom med bara ett begränsat antal behandlingsalternativ tillgängliga för att förbättra överlevnaden för patienter med framskriden sjukdom, även om vi under de senaste åren har sett väsentliga framsteg med ett flertal nya behandlingar som uppvisar positiv effekt”, säger Sofia Nordin, Nordic Medical Director. “Resultaten som nu publiceras, som indirekt jämför effektiviteten av andra linjens behandlingar avseende progressionsfri överlevnad, kan möjligen hjälpa kliniker när det gäller att fatta behandlingsbeslut för sina patienter, även om en indirekt jämförelse som denna inte kan ersätta en randomiserad head-to-head studie”.

Pressmeddelandet i sin helhet: press release

Liknande poster

Ny långtidsdata presenterad för Cabometyx i kombination med immunterapi vid avancerat njurcellskarcinom

Läs mer...

Patienter och vårdpersonal har olika uppfattningar om huruvida livskvalitet följs upp vid cancerbehandling

Läs mer...

EMA godkänner Cabometyx som andra linjens behandling vid radiojodresistent differentierad sköldkörtelcancer

Läs mer...