Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny långtidsdata presenterad för Cabometyx i kombination med immunterapi vid avancerat njurcellskarcinom

Ipsen presenterar uppföljningsdata från fas III-studien CheckMate -9ER som utvärderat kombinationen Cabometyx och nivolumab jämfört med sunitinib hos personer som lever med tidigare obehandlad avancerad njurcellskarcinom.

Med en genomsnittlig uppföljning på 55,6 månader för total överlevnad visade kombinationen Cabometyx och nivolumab en bibehållen klinisk effekt jämfört med sunitinib, med en absolut genomsnittlig ökning av total överlevnad på 10,5 månader (46,5 månader för kombinationen jämfört med 36,0 månader för sunitinib, (HR 0,77, 95 % CI: 0,63–0,95).

För effektmått progressionsfri överlevnad, bekräftar långtidsdata kombinationsbehandlingen jämfört med sunitinib med resultatet 16,4 respektive 8,4 månader (HR 0,58, 95 % CI: 0,49–0,70). Säkerhetsprofilen överensstämde med tidigare rapporterade säkerhetsdata. Inga nya säkerhetssignaler identifierades.

– Nu även efter en lång uppföljningstid på mer än 4,5 år ser vi att kabozantinib och nivolumab ger en överlevnadsfördel för personer som lever med metastaserad njurcancer. Detta är viktiga data som betonar att den gynnsamma effekt som tidigare setts för den här kombinationen verkligen förlänger livet för dessa svårt sjuka patienter”, säger Magnus Lindskog, docent och njurcancerforskare vid Karolinska Institutet och överläkare i urologisk onkologi vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Njurcellskarcinom är den vanligaste formen av njurcancer och för de 30 % som diagnostiseras med en avancerad form av sjukdomen är den 5-åriga överlevnadsfrekvensen så låg som 12 %.

För studiedesign och fullständigt pressmeddelande.

Liknande poster

Patienter och vårdpersonal har olika uppfattningar om huruvida livskvalitet följs upp vid cancerbehandling

EMA godkänner Cabometyx som andra linjens behandling vid radiojodresistent differentierad sköldkörtelcancer

Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx i kombination med Opdivo som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcellscancer