Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pfizers cancerimmunterapi elranatamab mot multipelt myelom får FDA Breakthrough Therapy Designation

Pfizer meddelar att elranatamab, företagets cancerimmunoterapi under utveckling, har beviljats Breakthrough Therapy Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av personer med relapserat eller refraktärt multipelt myelom (RRMM). Elranatamab är en bispecifik antikropp (BsAb) riktad mot B-cellsmognadsantigenen (BCMA) – CD3.

FDA: s Breakthrough Therapy Designation gör det möjligt att underlätta och påskynda utvecklingen och granskningen av ett läkemedel som är avsett att behandla en allvarlig eller livshotande sjukdom där preliminära kliniska bevis tyder på att läkemedlet kan visa betydande förbättringar jämfört med befintliga behandlingar.

BsAbs är en ny form av cancerimmunterapi som binder till och engagerar två olika mål samtidigt. En arm binder direkt till specifika antigener på cancerceller och den andra armen binder till T-celler, vilket sammanför båda celltyperna. Elranatamab är utformat för att binda till BCMA, som uttrycks starkt på ytan av multipelt myelomceller, och CD3-receptorn som finns på ytan av T-celler, överbryggar dem tillsammans och aktiverar T-cellerna för att döda myelomcellerna. Bindningsaffiniteten hos elranatamab för BCMA och CD3 har konstruerats för att framkalla potent T-cellsmedierad anti-myelomaktivitet. Elranatamab administreras subkutant, vilket ger större bekvämlighet jämfört med intravenös administrering och kan minska risken för potentiella biverkningar, som cytokinfrisättningssyndrom (CRS).

Beviljandet av Breakthrough Therapy Designation baseras på sex månaders uppföljningsdata från kohort A (n=123) av MagnetisMM-3, en öppen, multicenter, enarmad, fas 2-studie som utvärderar säkerheten och effekten av elranatamab monoterapi hos patienter med RRMM. Patienterna fick subkutan elranatamab 76 mg per vecka (QW) med en 2-stegs primingdosregim administrerad under den första veckan. Studien visade att elranatamab hade en hanterbar säkerhetsprofil, och vid en medianuppföljning på 6,8 månader uppnådde patienterna en total svarsfrekvens (ORR) på 61,0 %. Bland respondenterna var sannolikheten 90,4% för att upprätthålla ett svar ≥6 månader. Den vanligaste behandlingsframträdande biverkningen oavsett orsakssamband var CRS (57,9 %), där majoriteten av de rapporterade händelserna var antingen grad 1 (43,2 %) eller grad 2 (14,2 %). Uppdaterade data från MagnetisMM-3 kommer att presenteras vid American Society of Hematologys årsmöte 2022 (ASH 2022), som äger rum 10–13 december 2022 i New Orleans.

MagnetisMM-3 är en del av det robusta kliniska forskningsprogrammet MagnetisMM, som har planerade eller pågående studier med registreringsavsikt som utforskar elranatamab både som monoterapi och i kombination med standard- eller nya terapier, som spänner över flera patientpopulationer från nydiagnostiserat multipelt myelom (NDMM), dubbelklassig exponerad sjukdom och RRMM.

Utöver Breakthrough Therapy Designation har elranatamab beviljats Orphan Drug Designation (särläkemedelstatus) av FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av multipelt myelom (MM). FDA och EMA har beviljat elranatamab Fast Track Designation respektive PRIME-systemet för behandling av patienter med RRMM. Den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) har också beviljat elranatamab Innovative Medicine Designation och Innovation Passport, för behandling av MM.

Liknande poster

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Läs mer...

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...