Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patienter utredda för cancer nöjda trots pandemin

Patienter som utretts för misstanke om cancer enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda med sin upplevelse av vården – även under pågående covid-19-pandemi. Det visar Regionala cancercentrums (RCC) senaste mätresultat.

Patienternas erfarenheter av att utredas inom standardiserat vårdförlopp (SVF) följs upp varje år via patientenkäter. Nu finns data för hela 2020 samt första kvartalet 2021 publicerat på cancercentrum.se och patientenkat.se.

Under 2020 och 2021 har utskick av enkäterna varit valfritt på grund av pandemin men 13 regioner har ändå valt att fortsätta att skicka ut dem. Under 2020 skickades 32 693 enkäter ut med en svarsfrekvens på 58 procent (19 322 svar).

– Enkätsvaren för 2020 är mycket lika de svar som lämnats in före pandemin och som tidigare är patienterna överlag nöjda med sin vård. De största skillnaderna återfinns precis som tidigare mellan de vars utredning slutat med en cancerdiagnos och de som visat sig inte ha cancer där de som fått en cancerdiagnos är mer nöjda, säger Helena Tufvesson Stiller, projektledare för uppföljning av patienternas upplevelser.

Möjligt undersöka pandemins påverkan

Enkäterna började skickas ut 2016 och sedan starten har över 100 000 personer svarat på hur de upplever cancervården, vilket gör undersökningen mycket omfattande även internationellt sett. Eftersom en så stor andel av regionerna har fortsatt att skicka ut enkäterna under pandemin är det möjligt att jämföra svaren både före och under pandemin.

– Detta gör att det nu finns en unik möjlighet att undersöka på djupet hur pandemin påverkat patienternas upplevelser av cancerutredningar, säger Helena Tufvesson Stiller.

Patienterna är, pandemin till trots, fortsatt nöjda med vården och generellt är skillnaderna små.

– Det vi kan se är att patienterna upplevt att tillgängligheten till cancervården har ökat under pandemin men att stödet till anhöriga har varit sämre. Det stämmer överens med andra rapporter från RCC som visat att väntetiderna har minskat men att färre cancerpatienter har utretts än vanligt. Samtliga studier pekar på att cancerområdet har varit prioriterat under pandemin, säger Helena Tufvesson Stiller.

– Det försämrade anhörigstödet förklaras mest troligt med de restriktioner som gällt medföljande inom vården, fortsätter Helena Tufvesson Stiller.

Vill sprida resultaten internationellt

Kunskapen kring hur patienter upplever cancervård och cancerutredningar under pandemin är mycket begränsad men rapporter från Sverige såväl som Nederländerna, Canada och USA visar på att patienter i varierande omfattning fått sina planerade vårdinsatser inställda eller ersatta med video- eller telefonsamtal. Trots att många patienter är nöjda med det, har det hos andra skapat stress och oro.

– Vi har dock inte hittat några internationella studier som visar hur patienterna upplever själva cancerutredningen under pandemin. Vi kommer därför göra en fördjupad analys av resultaten och planerar en publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift för att sprida den kunskap vi inhämtat. Förhoppningen är att både hitta sådant som fungerat bättre under pandemin och att lyfta värdet av patientdelaktighet i vårdens utvecklingsarbete, avslutar Helena Tufvesson Stiller.

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF)

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...