Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya undersökningsmetoder kan förbättra behandlingen av urinblåsecancer

En ny radiologisk undersökning med PET/CT upptäcker spridning av aggressiv urinblåsecancer bättre än en vanlig röntgenutredning. Undersökningen ger dessutom tydligare information om prognos och gör det lättare för vården att välja behandling för den enskilde patienten. Resultaten framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet signerad Petter Kollberg.

Urinblåsecancer är en vanlig cancerform. Årligen drabbas cirka 2 800 svenskar av denna sjukdom och det är den tredje–fjärde vanligaste cancern som drabbar svenska män. I drygt hälften av fallen är tumören från början ytligt växande, men i en knapp fjärdedel av fallen är den från början djupväxande och engagerar underliggande blåsmuskel. Den muskelinvasiva blåscancern (MIBC) är ofta en hastigt förlöpande cancersjukdom med snabb tillväxt, tidig spridning till lymfknutor och en dålig prognos för överlevnad. MIBC kan behandlas med operation, strålning och cellgifter i olika kombinationer.

Det vanligaste behandlingsupplägget för en i övrigt ganska frisk person med nyupptäckt tumör, är förbehandling med cellgifter och sedan ett större ingrepp där man tar bort urinblåsan (cystektomi), närliggande organ inkluderande prostata alternativt livmoder/ främre vaginalvägg, samt de lymfknutor som dränerar urinblåsan. Efter att blåsan tagits bort måste urinkanalen rekonstrueras. Vanligen sker detta genom att patienten får en urostomi. I uppemot hälften av de fall som är aktuella för cystektomi kan man räkna med att sjukdomen i verkligheten är spridd till närliggande lymfknutor. En del av dessa patienter med tidig spridning av sin cancersjukdom kan upptäckas vid en datortomografiundersökning (CT) på grund av att tumörangripna lymfknutor är förstorade. Dock kommer en del patienter att felaktigt betraktas vara fria från spridning till lymfknutor, eftersom datortomografins upplösning inte förmår ange när små mängder tumör finns i lymfknutor som ännu inte blivit synligt förstorade.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Fler får behandling för urinblåsecancer i tid vid Helsingborgs lasarett

Världsunikt material kan leda till genombrott vid blåscancer

Därför startade han en ny patientorganisation: Finns för stora regionala skillnader i vården – och för långa väntetider