Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya insikter om fosterutvecklingsprogram som kan skydda mot leukemi

Under fosterstadiet pågår flera olika så kallade cellprogram som är viktiga för fosterutvecklingen. I en studie som publiceras i Cell Reports visar forskare vid Lunds universitet på studier i möss att ett av dessa program verkar skydda mot cancerformen akut myeloisk leukemi, AML.

David Bryder, professor i experimentell hematologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet. Foto: Tove Smeds, Lunds universitet.

– Vi har använt en experimentell musmodell som alltid leder till denna typ av leukemi. Det intressanta är att när vi till vuxna möss tillförde ett specifikt molekylärt cellprogram som normalt enbart pågår under fosterutvecklingen, var det fler än hälften som inte utvecklade AML, säger David Bryder, professor i experimentell hematologi vid Lunds universitet.

Det cellprogram som forskarna använt sig av består av proteinet LIN28, vars normala funktion huvudsakligen är att reglera andra gener genom sin RNA-bindande aktivitet. LIN28 uttrycks normalt bara under fosterutvecklingen och försvinner kort tid efter födseln.

Mohamed Eldeeb, doktorand, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet. Foto: Tove Smeds, Lunds universitet.

– AML uppstår efter att celler har utsatts för ett flertal olika mutationer. I vår forskningsmodell kan vi följa utvecklingen från första mutationen fram tills sjukdomen har etablerats, vilket inte är möjligt att göra på människa. I musstudierna ser vi en starkt skyddande effekt av LIN28, säger Mohamed Eldeeb, doktorand i David Bryders forskargrupp.

Kan cellprogram under fosterutvecklingen kan användas för att förebygga sjukdom senare under livet?

Forskarna undersökte först prover från ett stort antal patienter med AML och såg att 98 procent helt saknade uttryck av LIN28. I de fall där det förekom var nivåerna väldigt låga. För att förstå mer vad som sker när LIN28 aktiveras genomförde forskarna sedan djupare molekylära och funktionella studier med hjälp av sin djurmodell.

– Vi såg att det molekylära cellprogrammet under fosterutvecklingen i mössen skyddade från sjukdom genom att krocka med de mekanismer som driver AML, vilket skulle kunna förklara varför leukemi hos nyfödda är ovanligt. Den starka effekten vi påvisar gör det intressant att undersöka om cellprogram under fosterutvecklingen kan användas för att förebygga sjukdom senare under livet. Samtidigt ska man vara medveten om att det kvarstår hur vi kan reaktivera ett sådant program i mänskliga celler, säger David Bryder.

Publikation

A fetal tumor suppressor axis abrogates MLL-fusion-driven acute myeloid leukemia.

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

Träning vid cancer minskar biverkningar