Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny metod visar vägen mot tidiga och effektiva multicancertest

När cancer kan upptäckas i ett tidigt skede minskar dödligheten drastiskt, men dagens screeningmetoder är begränsade till ett fåtal cancertyper. En internationell studie ledd av forskare från Chalmers visar att en ny, tidigare oprövad metod enkelt kan fånga in flera typer av nybildad cancer samtidigt – även cancertyper som är svåra att upptäcka på annat sätt.

Den nya metoden kan hitta flera typer av nybildad cancer samtidigt med hjälp av små volymer av vätskor som blod eller urin. Det som mäts är cancerindikerande förändringar i så kallade glykosaminoglykaner – sockerarter som är en del av vår ämnesomsättning. Foto: Elypta AB; grafisk illustration: Toby Logan.

Cancer är en av de dödligaste sjukdomarna i världen, och när cancern upptäcks i ett sent skede är den betydligt svårare att bota. Att hitta effektiva metoder för att tidigt upptäcka flera typer av cancer samtidigt, så kallade multicancertest, är ett framväxande område i forskarvärlden. Dagens etablerade screeningtester är nämligen cancertypspecifika, vilket innebär att patienter behöver testas för varje cancertyp separat. De multicancertest som är under utveckling är oftast baserade på genetik, exempelvis genom att mäta DNA-fragment från tumörer som cirkulerar i blodet. Men DNA-baserade metoder kan inte fånga upp alla cancertyper, och har begränsade möjligheter att hitta tumörer som fortfarande är små.

Ny metod grundad i människans ämnesomsättning
Nu har forskare från Chalmers i ett internationellt samarbete utvecklat en ny metod för multicancertester som i stället är grundad i människans ämnesomsättning. Resultaten, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, öppnar nya möjligheter för billigare och effektivare screeningtester. I en studie med totalt 1 260 deltagare visade forskarna att denna nya metod kan upptäcka alla de 14 inkluderade cancertyperna i studien. De kunde även visa att dubbelt så många tidiga cancerfall hos i övrigt friska och symptomfria personer kan upptäckas med den nya metoden, jämfört med de DNA-baserade multicancertester som utvecklas idag.

– Detta är en hittills outforskad metod, och tack vare att vi har kunnat testa den på en större population kan vi tydligt visa att den är effektiv för att hitta fler cancerfall och cancertyper i ett tidigt skede. Metoden gör det också möjligt att hitta cancertyper som inte kan fångas in med de framväxande DNA-baserade multicancertesten, och som det heller inte finns screeningprogram för idag, exempelvis tumörer i hjärnan och njuren, säger Francesco Gatto, som forskar i systembiologi vid Chalmers och är en av studiens författare.

Billigare och enklare tester
Metoden grundar sig på en upptäckt av Francesco Gatto och professor Jens Nielsen på Chalmers för snart tio år sedan: att så kallade glykosaminoglykaner – en sorts sockerarter som är en viktig del av vår ämnesomsättning – är utmärkta biomarkörer för att visa på cancerförekomst. Forskarna har skapat en mätmetod baserad på artificiell intelligens, där algoritmer används för att hitta cancerindikerande förändringar i glykosaminoglykaner. Testerna görs med hjälp av jämförelsevis små volymer av vätskor som blod eller urin, vilket gör dem lättare att hantera.

– Att testerna är så enkla innebär att kostnaden blir betydligt lägre, vilket kan göra det möjligt för fler att ta del av dem, säger Francesco Gatto.

Viktigt steg mot effektiva multicancertest
I nästa steg hoppas forskarna kunna genomföra en studie med ännu fler deltagare, för att ytterligare bekräfta och utveckla metoden.

– Det här är en banbrytande studie som ger hopp om att en dag kunna skapa screeningprogram som tidigt kan upptäcka alla cancertyper, säger Francesco Gatto.

– För att kunna hitta fler cancerfall tidigt vet vi att nya verktyg behövs. De här resultaten är väldigt intressanta eftersom högre känslighet har kunnat påvisas för fler typer av cancer i ett tidigt skede, med en kostnadsmässigt mer tillgänglig teknik, säger Eric Jonasch, cancerläkare och professor vid University of Texas MD Anderson Cancer Center, och medförfattare till studien.

  • Artikeln “Noninvasive multi-cancer early detection using glycosaminoglycans” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
  • Studien har letts av forskare från Chalmers i samarbete med över 30 samarbetspartners vid 10 olika universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt. Dessa är: Lunds universitet, Uppsala universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Vancouver Prostate Centre, Kanada, University of British Columbia, Kanada, Università Vita-Salute San Raffaele, Italien, University of Modena and Reggio Emilia, Italien, MD Anderson Cancer Center vid University of Texas, USA och University of Copenhagen, Danmark.
  • Metoden har redan tagit klivet ut i samhället genom startupföretaget Elypta, som är ett av Chalmers Ventures portföljbolag. Elypta har sin bas i den forskning som presenteras i den vetenskapliga studien, och fokuserar på att utveckla och kommersialisera multicancertester för tidig upptäckt samt ett test för återkommande njurcancer. Elypta har också utvecklat de mätmetoder som har använts i studien.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Så byggs den nya forskningsdatabasen för utveckling av bröstcancerscreening