Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny behandling av svår gallgångscancer godkänd

EU-kommissionen har godkänt pemigatinib – den första målinriktade behandlingen inom EU för lokalt spridd eller metastaserande gallgångscancer som inte går att operera. Pemigatinib har utvecklats av läkemedelsbolaget Incyte och kommer att marknadsföras under namnet Pemazyre.

– EU-kommissionens godkännande av pemigatinib har stor betydelse för patienter med intrahepatisk kolangiocarcinom, som historiskt har haft mycket begränsade behandlingsalternativ. Det rör sig om en liten grupp svårt sjuka patienter som inte går att operera som nu får nytt hopp, säger Johan Hultén, medicinsk direktör på Incyte Biosciences Nordic AB.

Pemigatinib som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerat eller metastaserat kolangiokarcinom, med fusion eller rearrangemang av fibroblasttillväxtfaktorreceptor 2 (FGFR2) som har progredierat efter minst en tidigare linjes systemisk behandling. Pemigatinib är den första nya behandling som tagits fram för dessa patienter på över ett decennium och den första målinriktade behandlingen av sjukdomen inom EU.

Det europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) gav tidigare i år ett positivt utlåtande till pemigatinib, vilket har legat till grund för EU-kommissionens beslut. CHMP:s ställningstagandet bygger bland annat på resultaten av en klinisk FAS II-studie (Fight-202). Studien visade att tumören krympte hos 36 procent av de totalt 107 tidigare behandlade patienterna med lokalt avancerad eller spridd gallgångscancer med FGFR2-fusioner eller omarrangemang. Hos tre av patienterna i studien försvann cancertumören helt medan den minskade hos 35 av patienterna.

– Studien visar att behandling med pemigatinib kan ha god effekt på patienter med kolangiocarcinom. Det är svårt att identifiera den här cancern under de tidiga sjukdomsstadierna och dessa patienter behöver få tillgång till testning för att diagnostisera FGFR2-fusioner eller omarrangemang som gör dem lämpliga för den här typen av behandling, säger Johan Hultén.

Kolangiocarcinom är en ovanlig men svår cancerform som drabbar 1–2 av 100 000 personer. Under 2019 diagnostiserades i Sverige 185 personer med intrahepatisk gallgångscancer (1). Symptomen kan likna dem vid andra sjukdomar och när sjukdomen väl upptäcks är den ofta väl framskriden och prognosen är dålig (2,3).

Omkring hälften av alla patienter med gallgångscancer har någon genetisk förändring. FGFR2-fusioner eller omarrangemang förekommer nästan enbart vid en form av gallgångscancer, så kallad intrahepatisk kolangiocarcinom, som uppkommer i gallgången inne i levern (4,5,6).

Om gallgångscancer

Gallgångscancer är en svår men ovanlig cancerform som uppstår i gallgången som för galla från levern till tunntarmen. Patienterna är vanligen över 65 år. Den enda möjligheten till varaktig bot är om hela tumören kan opereras bort men ofta visar sig cancern vara för långt gången. Symtom kan vara feber, missfärgad urin och avföring, klåda, aptitlöshet, buksmärtor, viktminskning och gulsot. Femårsöverlevnaden vid tidig diagnos och där tumören sitter fördelaktigt till är runt 30 procent (7).

Om FGFR och pemigatinib

Fibroblasttillväxtfaktorreceptorer (FGFR:er) spelar en viktig roll i tumörcellers tillväxt och överlevnad, spridning och angiogenes (nybildning av blodkärl). Aktiverande fusioner, rearrangemang, translokationer och genamplifikationer i FGFR:er har en stark korrelation till utvecklingen av olika cancertyper.

Pemigatinib är en potent, selektiv, oral hämmare av FGFR-isoformerna 1,2 och 3 som i kliniska studier har visat selektiv farmakologisk aktivitet mot cancerceller med FGFR-förändringar.

Liknande poster

Incyte Nordic Grant for Hematological Research till forskning om utveckling av leukemi och myeloida maligniteter

Issues in the management of relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma in 2022 with focus on new therapies

Ny behandling av svårbehandlat B-cellslymfom godkänns inom EU