Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Incyte Nordic Grant for Hematological Research till forskning om utveckling av leukemi och myeloida maligniteter

Incyte delar varje år ut stipendiet The Incyte Nordic Grant for Hematological Research för framstående forskning inom hematologiska sjukdomar i Norden. I år går stipendiet till forskning inom klonal hematopoes och stamcellers initiering av leukemi. Stipendiet är på totalt 40 000 US dollar och delas mellan forskarna Niklas Landberg, Lunds universitet och Tsu-Yi (Franca) Su, Karolinska Institutet.

Niklas Landberg bedriver viktig forskning kring leukemi och vill öka förståelsen om vilka molekylära mekanismer som leder till sjukdomsutveckling, ett relativt outforskat område där det finns mycket kvar att upptäcka.

– Det här anslaget kommer användas för att lära oss mer om klonal hematopoes och hur det ibland utvecklas till akut myeloisk leukemi. Potentiellt kan det hjälpa oss att både förebygga insjuknande och återfall i en sjukdom som annars har mycket dålig prognos, berättar Niklas Landberg verksam inom Klinisk Genetik vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Landbergs forskningen fokuserar på att förstå övergången från klonal hematopoes, ett förleukemisk tillstånd, till myeloida maligniteter, såsom myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML). Genom att jämföra protein, genuttryck och mutationer i omogna celler från friska donatorer, personer med klonal hematopoes och patienter med akut leukemi, hoppas Niklas Landberg identifiera immunofenotypiska och molekylära skillnader. Forskningen strävar även efter att förstå terapeutiska sårbarheter och kan öppna vägen för riktade terapier i förebyggandet och behandlingen av svåra sjukdomar med potential att förstå tidiga sjukdomssteg och förbättra stratifiering av patienter för personlig vård.

Incyte stipendiet delas med Tsu-Yi (Franca) Su vid Karolinska Institutet vars forskning är inriktad på att förstå de grundläggande mekanismerna kring uppkomsten av leukemi.

– Syftet med min forskning är att utvärdera om olika typer av hematopoetiska stamceller ger upphov till olika former av leukemi. Min hypotes är att onkogenen BCR-ABL1 orsakar antingen myeloid leukemi eller lymfoid leukemi genom att rikta sig mot olika stamcellstyper. Incyte-stipendiet möjliggör genomförandet av avgörande experiment som kommer att hjälpa oss besvara centrala frågor i vår hypotes. Det ger oss även frihet att välja de bästa metoderna för att adressera våra frågeställningar, i stället för att söka alternativa metoder på grund av ekonomiska begränsningar, säger Tsu-Yi (Franca) Su vid Centre for Hematology and Regenerative Medicine, Department of Medicine, Huddinge.

Med hjälp av en musmodell och molekylära analyser vill Tsu-Yi (Franca) Su identifiera skillnader i genuttryck och regleringsmekanismer hos myeloida och lymfoida stamceller för att förstå dess roll i sjukdomsförloppet. Forskningen har potential att avslöja grundläggande mekanismer bakom leukemins uppkomst och progression, vilket kan leda till mer specifika och effektiva behandlingsmetoder för olika typer av leukemi.

The Incyte Nordic Grant for Hematological Research delas ut varje år för framstående forskning inom hematologiska sjukdomar i Norden.

– Att vi årligen kan stötta nordisk forskning inom hematologi på detta vis är mycket tillfredställande. Vi är både med och bidrar till att främja innovationsmöjligheterna i Norden samtidigt som dessa nya upptäckter och kunskaper kan leda till förbättrade möjligheter i behandlingen av patienter med hematologiska sjukdomar, säger Erik Fromm, Nordenchef för Incyte Biosciences.

Läs mer om Incyte Nordic Grant for Hematological Research.

Liknande poster

Incytes Nordic Grant for Hematological Research till forskning om immunterapier och hemofagocytisk lymfohistiocytos

Issues in the management of relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma in 2022 with focus on new therapies

Forskare från KI får stipendium för forskning inom akut myeloisk leukemi