Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Kadcyla

NT-rådet rekommenderar att regionerna bör använda Kadcyla (trastuzumab emtansin) för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.

Läs hela NT-rådets rekommendation här.

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag för Kadcyla. TLV:s hälsoekonomiska analys visar att behandling med Kadcyla leder till en lägre andel återfall jämfört med behandling med trastuzumab. Detta resulterar i att patienterna lever längre samt att en mindre andel patienter är i behov av senare behandling än vad som behövs med dagens standardbehandling. Ta del av TLVs hälsoekonomiska utvärdering här.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp