Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Bavencio vid urotelial cancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Bavencio bör användas vid underhållsbehandling i första linjen av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) som inte progredierat efter 4-6 cykler platinabaserad kemoterapi. NT-rådet bedömer att behandlingen är kostnadseffektiv.

Rekommendationen för Bavencio baseras på positiva överlevnadsdata från en randomiserad fas III-studie – Javelin Bladder 1001. Behandlingen graderas som evidensnivå IA i ESMO´s riktlinjer2. Utifrån ett kostnadsminimerings-resonemang, där hänsyn tas till det avtalade priset för Bavencio, bedömer NT-rådet att behandling med Bavencio i första linjen är kostnadseffektiv och att tillförlitligheten för detta är hög.

– Denna konceptuellt nya behandlingsstrategi med underhållsbehandling med Bavencio till patienter som utvecklat sjukdomsstabilisering eller svar på platinum-baserad kombinationsterapi har visat sig framgångsrik för denna patientpopulation, säger Anders Ullén, Docent och Överläkare vid Tema Cancer, Karolinska Sjukhuset som var huvudprövare för Javelin Bladder 100 i Sverige.

Merck och Pfizer har en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Om urotelial cancer
I Sverige får årligen drygt 3000 personer diagnosen urotelial cancer (UC), dvs en tumör som utgår från urotelet (den mycket specialiserade epitelvävnaden som urinvägarna invändigt är klädd med).3 Majoriteten av UC manifesterar sig i urinblåsan. I mindre utsträckning förekommer UC i övriga urinvägarna (njurbäckenet, ureter, uretra). Urinblåsecancer är tre gånger vanligare hos män än kvinnor och tillsammans med cancer i övriga urinvägarna representerar den fjärde vanligaste cancerformen hos män. Medelåldern vid diagnos ligger på 73 år och till följd av urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar dör varje år i Sverige cirka 700 personer.4

Om Bavencio (Avelumab)
Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (ligand 1 för programmerad celldöd – Programmed Death Ligand-1). I prekliniska modeller har BAVENCIO visats engagera både det förvärvade och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-1 receptorerna har BAVENCIO visats frigöra suppression av den T-cellmedierade antitumörresponsen i prekliniska modeller.5-7

Godkända indikationer
BAVENCIO är godkänd som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (mMCC).8 NT-rådet rekommenderar användning av BAVENCIO vid mMCC sedan mars 2018.

BAVENCIO är godkänd i kombination med axitinib som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC).8 NT-rådet rekommenderar användning av BAVENCIO vid avancerad njurcellscancer sedan januari 2021.

NT-rådet
Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

Baserat på den etiska plattformen för prioritering och den hälsoekonomiska värderingen görs en bedömning av läkemedlets värde jämfört med annan tillgänglig behandling. NT-rådet rådgör i regel med kliniska experter i samband med att rekommendationer utvecklas.

Rekommendationerna ska baseras på samma principer, oavsett vilket läkemedel eller sjukdomstillstånd det gäller.

Här kan du läsa NT-rådets utlåtande

Referenser

  1. Powles T, et al. Avelumab maintenance therapy for advanced or metastatic urothelial carcinoma. New Engl J Med. 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2002788.
  2. ESMO.org. eUpdate – Bladder cancer treatment recommendations. https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/bladder-cancer/eupdate-bladder-cancer-treatment-recommendations4. Accessed January 2021.
  3. Nationellt vårdprogram. Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. 2019-04-10 Version: 3.1.
  4. Cancerfondsrapporten 2018.
  5. Dolan DE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control. 2014;21(3):231-237.
  6. Dahan R, Sega E, Engelhardt J, Selby M, Korman AJ, Ravetch JV. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell. 2015;28(3):285-295.
  7. Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res. 2015;3(10):1148-1157.
  8. BAVENCIO Produktresumé Merck Europe B.V. fass.se.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)