Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mutationer kan minska effekten av bröstcancerbehandling

En liten del av de kvinnor som efter en bröstcanceroperation får behandling med hormonella läkemedel, skulle kanske vara mer hjälpta av en annan behandling. Det visar en studie som forskare vid Lunds universitet genomfört och som publiceras i JNCI Cancer Spectrum.


Forskarna bakom studien. Foto Olle Dahlbäck

– Kan resultaten bekräftas i ytterligare studier skulle det vara relevant att screena för de mutationer vi tittat på redan vid diagnos och då överväga andra behandlingsalternativ som fungerar bättre, säger Lao Saal, en av cancerforskarna bakom studien, som är den största i världen som gjorts på resistensmutationer i östrogenreceptorn i primär bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och enbart i Sverige insjuknar cirka 10 000 kvinnor varje år. I de allra flesta brösttumörerna återfinns en så kallad östrogenreceptor (ESR1) och efter en operation är den viktigaste behandlingen för dessa kvinnor hormonella läkemedel, som minskar östrogenreceptorns aktivitet och därmed reducerar risken för återfall.


Modell av östrogenreceptor alfa-protein, som visar dimeren av två identiska receptorer (färgade gröna och blåa), med ESR1-resistensmutationer identifierade i studien färgade i rött och två östrogenhormonmolekyler visade i grå kulor och pinnar. Fotograf: Lunds universitet

Det forskarna studerat närmare är några mutationer i genen för östrogenreceptorn som upptäcktes för några år sedan hos kvinnor som fått anti-östrogenbehandling och sedan återfallit i sin cancer. Mutationerna gjorde att tumören blev resistent mot den hormonella behandlingen. Senare studier visade dock att förekomsten av dessa resistensmutationer var försvinnande liten hos patienter vid det första insjuknandet.

Mer än 3 000 brösttumörer har analyserats

Men det hindrade inte lundaforskarnas nyfikenhet och nu har de analyserat sekvenseringsdata från mer än 3 000 brösttumörer i den stora SCAN-B-forskningsdatabasen, prover tagna innan behandling med läkemedel. Bland de 2 720 tumörer som hade östrogenreceptorn och därför var aktuella för hormonell behandling, fann de 29 tumörer med någon av resistensmutationerna. Samtliga förekom hos patienter som var äldre än 50 år.

– Vi undersökte om de resistenta mutationerna, som förekom före cancerbehandling, påverkade patienternas prognos och såg då att patienter med en mutation i sin primärtumör hade tre gånger högre risk för återfall och 2,5 gånger högre risk att dö. Kopplingen mellan mutationerna och dålig överlevnad sågs även efter statistiska korrigeringar för ålder eller för andra faktorer som kan påverka utgången för patienten, berättar doktoranden Malin Dahlgren.

– Det bekräftar vad mindre studier tidigare visat, att mutationerna är ovanliga, men vi vet nu att de här resistenta mutationerna förekommer hos cirka 1 procent av bröstcancerfallen och vi är de första att visa att dessa patienter verkar svara sämre på hormonell behandling. Kan resultaten verifieras i ytterligare studier, kan det vara relevant att överväga andra behandlingsalternativ för de här patienterna, säger Lao Saal.

OLLE DAHLBÄCK

Studien i JNCI Cancer Spectrum: Pre-existing Somatic Mutations of Estrogen Receptor Alpha (ESR1) in Early-stage Primary Breast Cancer.

Författare: Malin Dahlgren, Anthony M. George, Christian Brueffer, Sergii Gladchuk, Yilun Chen, Johan Vallon-Christersson, Cecilia Hegardt, Jari Häkkinen, Lisa Rydén, Martin Malmberg, Christer Larsson, Sofia K. Gruvberger-Saal, Anna Ehinger, Niklas Loman, Åke Borg, Lao H. Saal

Finansiärer av studien: Fru Berta Kamprads stiftelse, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, Mats Paulssons stiftelse, Lund-Lausanne L2-Bridge/Biltema Foundation, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, BioCARE, Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, statliga finansieringen ALF m.fl.

Fakta: SCAN-B (Sweden Cancerome Analysis Network – Breast) har i dag cirka 16 000 patienter med bröstcancer registrerade och varje månad tillkommer cirka 120 patienter.

https://www.scan-b.lu.se

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer