Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Miljonbelopp till regionerna för kortare väntetider i cancervården

Regeringen avsätter 556 miljoner kronor 2023 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården. Det står klart sedan regeringen slutit en överenskommelse om cancervården med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2023.

Överenskommelsen syftar till att skapa en gemensam bild över vilka de centrala åtgärdsområdena inom cancervården är och hur dessa ska drivas framåt på ett sätt som gagnar både den svenska cancervården och EU:s utveckling inom cancerområdet. Överenskommelsen är ett viktigt verktyg för att möjliggöra arbetet med den nationella cancerstrategin och den långsiktiga nationella inriktningen för cancervården.

− När en person drabbas av ett cancerbesked är det av största vikt att det finns tillgång till tydlig information och bästa möjliga vård utan onödig väntetid, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

− Alla som drabbas av cancer ska få en snabb, trygg och säker vård. Inom ramen för den här överenskommelsen kan vi fortsätta att satsa på barncancervård, att fokusera på standardiserade vårdförlopp och att tidigare upptäcka cancer, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Insatserna i överenskommelsen är indelade i fyra områden:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Bland annat omfattar överenskommelsen riktade insatser kopplat till bland annat rehabilitering, tillgång till nya teknologier, fortsatt utveckling av verktyget Min Vårdplan och kunskapsutveckling.

80 miljoner kronor kommer att avsättas för arbetet inom barncancerområdet.

Liknande poster

Regeringen tar nästa steg i arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin

182 miljoner betalas ut till regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp i cancervården

Barn som insjuknar i cancer ska få en mer precis diagnostik och behandling