Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Låt professionen vara med och utveckla cancervården

I den svenska hälso- och sjukvården skrivs var tionde minut en remiss där det står ”patient med nydiagnostiserad cancer”. Remissens blir startpunkt för registrering i ett av det 30-tal kvalitetsregister som finns inom cancerområdet. Remissens ankomst till specialistvården är en ny punkt, beslut om behandling en annan, operation en tredje, patologisvar en fjärde och så vidare. Varje år insamlas i cancervårdens kvalitetsregister hisnande 150 miljoner mätpunkter. Datapunkterna flyttar sig i tid och rum och bildar mönster i form av en patientprocess som tydliggör både effektiva lösningar och flaskhalsar i vården. Vad gör vi med alla dessa data?

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Satsningar på cancervård måste innebära satsningar på kompetensförsörjning

Regeringen och SKR överens om 809 miljoner till cancervården

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning