Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Janssen har beviljats villkorligt marknadsgodkännande för Rybrevant

Rybrevant (amivantamab) är det första läkemedel som godkänts (Conditional Marketing Authorisation) för behandling av vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), med aktiverande EGFR Exon 20 insertionsmutation vid behandlingssvikt på platinumbaserad terapi. Det villkorliga marknadsgodkännandet baseras på resultaten från fas 1-studien CHRYSALIS, där amivantamab har utvärderats som monoterapi hos patienter som genomgått behandling med platinum-baserad terapi.

Läs pressmeddelande här (engelska).

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Cancerläkemedelsutvecklingen för barn visar att de sällsynta diagnoserna behöver nya finansieringsmodeller

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer