Janssen har beviljats villkorligt marknadsgodkännande för Rybrevant

Rybrevant (amivantamab) är det första läkemedel som godkänts (Conditional Marketing Authorisation) för behandling av vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), med aktiverande EGFR Exon 20 insertionsmutation vid behandlingssvikt på platinumbaserad terapi. Det villkorliga marknadsgodkännandet baseras på resultaten från fas 1-studien CHRYSALIS, där amivantamab har utvärderats som monoterapi hos patienter som genomgått behandling med platinum-baserad terapi.

Läs pressmeddelande här (engelska).