Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Interim data från fas II studie vid kronisk myeloisk leukemi visar god säkerhetsprofil

Responsbaserad dosering av läkemedlet Iclusig (ponatinib) kan optimera nytta och säkerhet vid behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som är resistenta eller inte tål andra tyrosinkinashämmare. Vid ASCO:s möte 29-31 maj presenterades interimdata från fas II-studien Optic som vid 21 månaders uppföljning bland annat visar på långvarigt sänkta BCR-ABL1-nivåer hos ett stort antal patienter – ett mått på dämpad sjukdomsaktivitet.

I studien ingår 282 patienter som blivit resistenta mot andra tyrosinkinashämmare eller inte tål dem. Forskarna har utvärderat tre olika startdoser med Iclusig; 45 mg, 30 mg eller 15 mg om dagen. Patienterna har följts upp i genomsnitt 21 månader. Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet för respektive regim. Analysen, där 216 patienter ingick, visar att den optimala balansen mellan nytta och säkerhet låg vid en daglig startdos på 45 mg som vid uppnådd effekt på ≤ 1 % BCR-ABL1 i blodet sänktes till 15 mg.

Av patienterna som började med 45 mg hade 38,7 procent uppnått BCR-ABL1-nivåer under 1 procent efter tolv månader och effekten kvarstod ännu efter dosminskning till 15 mg om dagen. För 75 procent av dem som startade med 45 mg och 88 procent av dem som började med 30 mg bestod den låga BCR-ABL-nivån i upp till två år.

—Det här är lovande studiedata för Iclusig som visar att patienter som inte svarar på eller inte tål andra tyosinkinashämmare kan behandlas med god effekt och samtidigt en god säkerhetsprofil, säger Ulla Olsson Strömberg, överläkare och forskare på hematologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ulla var huvudprövare för Optic i Sverige.

De vanligaste biverkningarna var trombocytopeni (39.4%) (brist på blodplättar), neutropeni (25.2%) (brist på vita blodkroppar), högt blodtryck (24.1%), anemi (17.4%), huvudvärk (17.0%), förhöjda blodfetter (16.0%) och förstoppning (12.4%). Vad gäller antalet arteriella ocklusiva händelser (AOE) kunde en trend till ett dosberoende förhållande påvisas:

En prospektivt bedömning av en oberoende expertgrupp resulterade i (45 mg, 30 mg, 15 mg/startdos per dag) 5,3 procent (n/N = 5/94), 4,3 procent (n/N = 4/94), och 1,1 procent (n/N = 1/94) AOEs.

Vid interims analysen hade inga AOE relaterade dödsfall rapporterats.

Den slutliga analysen av studiens resultat läggs fram när alla patienter följts upp i minst ett år.

Om KML

Circa 100 personer i Sverige får kronisk myeloisk leukemi (KML) varje år (1), en av flera typer av blodcancer. Vid KML har det uppstått en förändring i arvsmassan som gör att det bildas onormala mängder omogna vita blodkroppar i benmärgen. Kromosomförändringen består i att delar av ABL-genen på kromosom 9 slagits samman med delar av BCR-genen på kromosom 22 (translokation). Resultatet blir en onormal gen, kallad BCR-ABL1 som fungerar som en tillväxtsignal för leukemicellerna och driver på sjukdomsutvecklingen. Ett namn för denna kromosomförändring är Philadelphiakromosom. (2)

Symtomen vid KML kan vara trötthet, svettningar, viktnedgång, synpåverkan och feber men runt var tredje patient har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump i samband med annat vårdbesök som visar en onormal blodbild. Mer än 90 procent av patienterna får sin diagnos i den kroniska fasen då besvären är måttliga. Om sjukdomen inte behandlas kan den dock övergå i en mer akut fas (blastfas) med betydligt sämre prognos. (2)

KML är en kronisk sjukdom och kan inte botas. Men behandlingen har gjort stora framsteg sedan tyrosinkinashämmarna introducerades och ett mått på framgångsrik behandling är låga eller icke mätbara nivåer av BCR-ABL1 i blodet som visas i Optic-studien. Med dagens behandling kan de flesta med KML i kronisk fas leva i stort sett som vanligt och livslängden påverkas inte.

Om Iclusig (ponatinib)

Iclusig är en så kallad tyrosinkinashämmare som blockerar de signaler som förmår kroppen att producera onormala mängder av vita blodkroppar. (3) Läkemedlet slår inte bara mot BCR-ABL utan också mot dess proteinvarianter som svarar för de mutationer som kopplas till resistens mot tyrosinkinashämmare. Läkemedlet är godkänt för behandling av KML och akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL).

Se pressmeddelandet här på Incyte.com
För mer information om OPTIC-studien besök: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02467270.

Liknande poster

Incyte Nordic Grant for Hematological Research till forskning om utveckling av leukemi och myeloida maligniteter

Novartis får positiv rekommendation för godkännande av CHMP för Scemblix®

Issues in the management of relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma in 2022 with focus on new therapies