Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Innovationer inom behandling av HER2-positiv cancer

Ian Krop är onkolog vid Dana-Farber›s Breast Cancer Treatment Center vid Harvard Medical School, Boston, USA. Han är medlem i ASCO och vice ordförande för arbetsgruppen kring HER2 på Translational Breast Cancer Research Consortium. Ian Krop har lång erfarenhet av cancerforskning och många publikationer bakom sig inom bröstcancer, främst gällande HER2-receptorn och immunologiska aspekter. Här följer ett referat från när han föreläste för bröstonkologer vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
– Då senaste årens forskning inom HER2-området har fokuserat på behandling innan kirurgi och vid spridd sjukdom, kommer även jag inrikta mig på det i min föreläsning, inledde Ian Krop. Krop började sin föreläsning med att ge en summerande bakgrund av området. Mycket har förändrats i behandlingen sedan introduktionen av Herceptin (trastuzumab) 1998. Han vill speciellt lyfta fram tre betydelsefulla insikter som vuxitfram sedan dess. Vikten av att fortsätta behandla med HER2- blockad även efter sjukdomsprogress, användandet av kombinationsbehandlingar vid HER2-positiv sjukdom och den nya generationens HER2-läkemedel. Numera finns flera olika sätt att attackera HER2-receptorn. Frågan är hur vi ska integrera de nya behandlingarna med de existerande behandlingarna på bästa sätt, säger Ian Krop. Ett aktuellt exempel är pertuzumab, som likt trastuzumab är en antikropp som binder till HER2. Verkningsmekanismerna hos pertuzumab och trastuzumab kompletterar varandra eftersom båda binder till HER2-receptorn men på olika ställen av receptorn, vilka har olika funktioner för cellens signalering (figur 1).

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Enhertu rekommenderas i EU vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer

Tukysa ingår i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer

Ytterligare analyser stärker den fördel som visats för Enhertu vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer