Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi visade exempellös överlevnad vid icke resekterbar lungcancer i stadium III med 43% av patienterna som överlevde fem år

Långtidsdata från PACIFIC Fas III studien presenterad på ASCO visade att  33% av patienterna var progressions-fria efter fem år.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet