Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi och tremelimumab plus kemoterapi visade positiv OS vid NSCLC i stadium 4

Immunterapikombinationsbehandlingen Imfinzi och tremelimumab tillsammans med cellgiftsbehandling visade på gynnsam överlevnadsdata i fas 3-studien Poseidon för långt framskriden icke småcellig lungcancer i stadium fyra, där cancern har spritt sig i kroppen vid första linjens behandling.

Immunterapikombinationen visade på en statistiskt signifikant förbättring av den generella överlevnaden, vilken även bedöms vara kliniskt meningsfull jämfört med enbart cellterapibehandling. Vidare noterade en statistiskt signifikant förbättring i den progressionsfria överlevnaden, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att cancertumören fortsatte att utvecklas. Denna del av resultaten släpptes ursprungligen i oktober 2019.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Läs mer...

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...