Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imbruvica subventioneras för vissa patienter vid mantelcellslymfom

Imbruvica (ibrutinib) är indicerat för behandling av mantelcellslymfom, Waldenströms makroglobulinemi och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Imbruvica vid indikationen mantelcellslymfom har varit föremål för nationell samverkan. TLV har i oktober 2022 beslutat att Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med mantelcellslymfom som inte svarar tillfredsställande på rituximab-baserade cytostatikakombinationer eller av andra skäl inte bedöms vara lämpliga för behandling med kemoimmunoterapi. NT-rådets tidigare rekommendation för Imbruvica vid mantelcellslymfom har därmed upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Imbruvica enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »

Liknande poster

Stora förändringar i behandling av recidiverande mantelcellslymfom

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med förändrad förmånsbegränsning

Flera nya behandlingsmöjligheter ger nu ökat hopp vid mantelcellslymfom