Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Höga samhällskostnader för äggstockscancer

Ny rapport från Nätverket mot gynekologisk cancer:

Inför världsäggstockscancerdagen – World Ovarian Cancer Day – den 8 maj släpps en rapport om samhällskostnaderna för äggstockscancer. Rapporten visar att på grund av att cancerformen har en så hög dödlighet, blir såväl det mänskliga lidandet som samhällskostnaderna av sjukdomen betydande, och det är därför särskilt viktigt att ökade resurser satsas på forskning inom tidig upptäckt i kombination med effektiv behandling.

Enligt rapporten beräknas äggstockscancer ha kostat samhället minst 824 miljoner kronor år 2018, men anger samtidigt att kostnaderna sannolikt är betydligt högre*.

– Tidig upptäckt tillsammans med effektiv behandling är nyckeln till överlevnad, och därför är det otroligt viktigt att forskning inom dessa områden prioriteras. Men vi tycker också att det är viktigt att lyfta fram att det betydande fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidandet inte är medtaget i beräkningarna, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Rapporten ”Samhällskostnader för ovarialcancer 2018” är framtagen av NordIQ Analytics på uppdrag av Nätverket mot gynekologisk cancer, genom bidragsstöd från Cancerfonden. Uppdraget har varit att belysa samhällsekonomiska kostnader relaterat till äggstockscancer.

Nätverket mot gynekologisk cancer vill lyfta frågan om hur siffrorna i rapporten hade sett ut om sjukdomen oftare upptäcktes i tidigare stadier, och om fler kvinnor hade överlevt sjukdomen. Det här hade varit möjligt om forskningen kommit längre och det hade funnits fungerande metoder för screening och effektivare behandlingar.

– Det enda vi kvinnor kan göra idag är att söka vård om vi upplever något av de diffusa symtom som förknippas med äggstockscancer. Alla gör inte det. Dessutom finns det brister inom primärvården när det gäller att slussa kvinnor vidare till specialistvården när de söker vård för besvär som skulle kunna vara tecken på äggstockscancer, säger Barbro Sjölander.

Åtgärder som räddar liv

Nätverket mot gynekologiska cancer vill framför allt se ökade resurser till forskning, men det finns fler viktiga åtgärder som enligt Nätverket behöver vidtas för att minska sjukdomens skadeverkningar:

  1. Tillförlitliga sätt att screena för äggstockscancer och upptäcka sjukdomen tidigt
  2. Effektivare behandlingsmetoder och uppföljning av ärftlighet.
  3. Snabbare implementering av nya läkemedel, såväl på EU-nivå (EMA) som regionalt i Sverige.
  4. Göra det obligatoriskt att följa de nationella vårdprogrammen för äggstockscancer.

– Långsam implementering av nya läkemedel och en godtycklighet i att följa nationella vårdprogram skapar en ojämlik vård. Vi måste få en jämlik bästa vård och omhändertagande oavsett var i landet vi bor, säger Barbro Sjölander.

Om äggstockscancer

Äggstockscancer är den dödligaste av alla gynekologiska cancersjukdomar. Årligen diagnosticeras ungefär 700 kvinnor med äggstockscancer och 550 kvinnor dör till följd av sjukdomen. Idag upptäcks majoriteten av all äggstockscancer i sena stadier vilket leder till betydande samhällsekonomiska kostnader och givetvis ett stort mänskligt lidande.

Rapporten

Rapportens slutsats: ”Andelen som insjuknar i ovarialcancer årligen, relaterat till dess höga dödlighet, leder till höga samhällsekonomiska kostnader. För att undvika mänskligt lidande samt betydande samhällskostnader, bör resurser prioriteras för ytterligare forskning inom områden såsom tidig upptäckt i kombination med effektiv behandling”.

*De samhällsekonomiska kalkylerna bör tolkas med viss försiktighet då dessa likt alla ekonomiska analyser är byggda på en rad olika antaganden. Avsaknad av data begränsar skattningarna. Verklighetens siffror är med stor sannolikhet högre än vad resultatet visar.

Rapporten finns på svenska och engelska på Nätverket mot gynekologisk cancers hemsida:

www.gyncancer.se

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Så byggs den nya forskningsdatabasen för utveckling av bröstcancerscreening