Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid cancer i matstrupen eller i övre magmunnen

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Opdivo (nivolumab). Bedömningen gäller behandling av vuxna patienter med matstrupscancer eller cancer i övre magmunnen som genomgått kirurgi. Patienterna ska dessutom ha behandlats med en kombination av cellgifter och strålning före kirurgin och ska uppvisa tecken på att sjukdomen är kvar efter att tumören tagits bort med hjälp av kirurgi.

Årligen insjuknar cirka 700 svenskar i matstrupscancer eller cancer i övre magmunnen. Patienternas genomsnittsålder vid insjuknande är cirka 64 år och 75 procent av de drabbade är män. Omkring 20 till 30 procent av patienterna opereras men en stor andel av dessa får återfall i sin sjukdom relativt snart. Trots detta finns det i dagsläget ingen specifik behandling att sätta in efter operationen för att minska risken för återfall. Prognosen för dessa patienter är därför generellt dålig och fem år efter operationen är endast 30 till 35 procent av patienterna fortfarande vid liv.

Opdivo är en typ av immunterapi som aktiverar immunsystemet till att döda cancercellerna.

Syftet med behandling med Opdivo är att minska risken för att patienten får tillbaka sjukdomen eller avlider efter att tumören tagits bort kirurgiskt. Eftersom det saknas behandlingsalternativ för detta syfte i dagsläget bedömer TLV att aktiv uppföljning av sjukdomen är det mest relevanta jämförelsealternativet till att behandla med Opdivo.

En studie som direkt har jämfört Opdivo med placebo visar att det tar längre tid för patienter som behandlas med Opdivo att få sjukdomen tillbaka eller avlida jämfört med patienter som endast genomgått aktiv uppföljning.

Beroende på vilka antaganden som görs i den hälsoekonomiska modellen hamnar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 400 000 och 700 000 kronor i TLV:s analyser. Resultatet baseras på Opdivos officiella pris. Det finns dock konfidentiella nationella avtal mellan regionerna och det företag som marknadsför Opdivo som resulterar i att de verkliga kostnaderna för användning av Opdivo blir lägre.

Läs hela bedömningen här

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Läs mer...

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...