Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Jemperli vid endometriecancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Jemperli (dostarlimab) som är avsett för patienter med så kallad endometriecancer. Patienterna ska tidigare ha behandlats med cellgifter som innehåller platina och återfallit i sin sjukdom. Patienterna ska dessutom ha en genetisk instabilitet som ökar risken för flera olika cancerformer.

Endometriecancer är en vanligt förekommande gynekologisk cancersjukdom som utgår från livmoderslemhinnan. Det är en cancerform med förhållandevis god prognos eftersom den vanligtvis upptäcks innan den är spridd. För de patienter som återfaller i sin sjukdom och som tidigare har behandlats med platinainnehållande cellgifter är Jemperli ett behandlingsalternativ.

Jemperli verkar genom att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna. Behandling med Jemperli syftar till att förlänga tiden till dess sjukdomen förvärras och därmed förlänga livslängden. Idag behandlas patienter som återfallit efter tidigare behandling med platinabaserade cellgifter vanligen med platinabaserade cellgifter igen om det gått längre tid än ett halvår sedan tidigare behandling.

Jemperli har undersökts i en studie som fortfarande pågår. Det är osäkert vilken effekt läkemedlet har på tid till återfall respektive överlevnad. Det är också osäkert vilken effekt Jemperli har jämfört med befintlig behandling eftersom samtliga patienter i studien fick Jemperli. Effekten i förhållande till platinabaserade cellgifter respektive annan behandling har uppskattats genom indirekta jämförelser mot andra studier.

TLV har genomfört analyser som illustrerar hur kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår beror av vilken effekt som antas på kort och lång sikt jämfört med befintlig behandling. TLV har också genomfört analyser som visar hur kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår beror av hur länge patienter behandlas.

Läs hela bedömningen här

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp