Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Från digital omställning till digifysiskt arbetssätt – rehabiliteringen för neuropati har hittat rätt

När Covid 19-pandemin förändrade förutsättningarna för rehabilitering vid neuropati efter cancerbehandling ställde verksamheten om. Materialet anpassades från de tidigare fysiska mötena till att fungera digitalt. Rehabiliteringsprogrammet har genomgått en resa från fysiska träffar, till att bli helt digitalt, för att nu ges digifysiskt – det bästa av två världar.

Hanna Rönnqvist, leg. arbetsterapeut på Centrum för Cancerrehabilitering i Stockholm (till höger på bild), började arbetet med att ta fram ett rehabiliteringsprogram för cancerpatienter med neuropati 2017. Innan Covid 19-pandemin hölls fysiska informationsträffar för patienterna. Något som efterfrågats framför allt för möjligheten att träffas och dela erfarenheter med varandra.

Pandemin skyndade på den digitala omställningen

När informationsträffarna inte gick att genomföra på grund av restriktionerna lades programmet ner en kort period tills man insåg att man behövde ställa om.

—Innan Covid-19 hade vi inte jobbat digitalt med rehabilitering alls. Men vår dåvarande chef var framsynt och såg till att vi hade den tekniska utrustningen vi behövde för videosamtal, hon uppmuntrade oss att testa. När vi sedan skulle ställa om fanns redan headset och webbkameror och vi kunde göra det snabbt, berättar Hanna Rönnqvist.

—Vi var tvungna att jobba mycket med den pedagogiska biten, det är lätt att det blir abstrakt annars. Eftersom rehabiliteringsprogrammet för neuropati redan fanns var det smidigt att digitalisera och det var ett av programmen som vi gjorde om till digital form i ett tidigt skede. All rehabilitering går inte att göra digitalt, men för rehabilitering vid neuropati fungerade det. Men anpassningen var en nöt att knäcka.

Materialet arbetades om till filmer, PowerPoints och bilder i en teoretisk och en praktisk del som publicerades på Stöd och behandling via 1177. Här förklarades bakgrunden till neuropati: vad är det, var i kroppen sitter det, hur ser egenvård och symptomlindring ut. I den praktiska delen visades bland annat hur handergonomiska redskap fungerar eller hur en balansövning kan gå till, hur man kan tänka i val av skor. Patienterna fick gå igenom materialet digitalt hemifrån och sedan följde man upp via videosamtal.

—Det är viktigt för patienten att veta att neuropati inte är en sjukdom utan en skada och att det inte är något som sprider sig i kroppen. Att man förstår symptomlindring och hur man kan jobba med egenvård.

—Men mötena som uppstår mellan människor, när man ses fysiskt, går inte att ersätta digitalt. Vi gjorde ett försök där vi i det uppföljande digitala samtalet träffade tre, fyra patienter samtidigt. Men det var svårt, de kände inte varandra sedan tidigare och samtalet flöt inte på.

Digifysiskt – det bästa av två arbetssätt

När restriktionerna släpptes gick man över till en hybrid av fysiskt och digitalt som man använder sig av idag. En patient som har neuropatiska besvär bokas in för fysisk träff. I samband med det får patienten tillgång till det digitala materialet på 1177. Patienten uppmuntras att gå igenom det själv innan den fysiska träffen. I programmet finns möjlighet att ställa frågor som sedan besvaras när man ses.

—Jag upplever att patienterna är mer förberedda när de kommer till träffarna nu. Neuropati är ganska komplicerat medicinskt sätt om man inte är insatt sedan tidigare. Eftersom patienterna nu får möjlighet att läsa in sig innan har de en grund när vi träffas och de får ut mer av träffarna. Samtidigt missar de inte det fysiska mötet som är så viktigt.

Det digitala materialet finns tillgängligt via 1177 även efter träffen. Patienterna har därför möjlighet att gå tillbaka till eller bestämma själva när de vill ta del av det. Även anhöriga kan vara delaktiga. Det digifysiska arbetssättet bidrar på så sätt till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancerrehabilitering.

—När pandemin kom fick vi bara ta tag i och lära oss hur vi skulle arbeta digitalt, det fanns inget alternativ. Så här efteråt tror jag inte vår omställning hade gått så snabbt om pandemin inte gjort oss tvungna. Nu behöver vi göra en strukturerad uppföljning för att verkligen titta på vad som fungerar bra och mindre bra för fortsatt utveckling, avslutar Hanna Rönnqvist.

Smärta vid behandlingsrelaterad neuropati, Vårdprogrammet för cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Fotnot

Den 18 oktober hålls ett nationellt webbinarium om digitala möjligheter för cancerrehabilitering, där Hanna Rönnqvist medverkar.

Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering

Läs mer...