Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortsatta framgångar för sototasib – starka överlevnadsdata på ASCO 2021

På den nyligen avslutade ASCO-kongressen presenterades mogna OS-data för sotorasib vid behandling av patienter med KRASG12C-muterad icke-småcellig lungcancer.

– Vi ser inte bara en median-OS på hela 12,5 månader, utan även djup och långvarig respons, säger en glad Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk chef på Amgen Sverige.

Parallellt med presentationen på ASCO publiceras dessa data tillsammans med resultaten från en explorativ subgrupps- och biomarkörsanalys i New England Journal of Medicine.

På bara åtta år har sotorasib gått från lovande idé till att godkännas i USA som den första målriktade behandlingen av KRASG12C-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Vid en muntlig session på ASCO, världens största cancerkongress, presenteras för första gången mogna data för total överlevnad (OS) för sotorasib från fas II-studien CodeBreaK 100. Bland 124 utvärderbara patienter varav majoriteten, 81 procent, genomgått både platinumbaserad kemoterapi och immunterapi, var medianöverlevnaden 12,5 månader (data-cut off den 15 mars 2021).

Resultaten bekräftade en objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate) på 37,1 procent och responsdurationen (DOR = Duration of Response) var i median 11,1 månader. Fler än fyra av fem, 80,6 procent, uppnådde sjukdomskontroll (DCR = Disease Control Rate). I denna tungt förbehandlade population uppnådde fyra av patienterna komplett respons, medan 42 nådde partiell respons.

De data som nu publicerats i New England Journal of Medicine är uppdateringar av de resultat som presenterades vid World Conference on Lung Cancer (WCLC) som hölls i januari 2021 och baseras på en längre uppföljningstid på 15,3 månader.

– KRASG12C är i sig en prognostiskt ogynnsam mutation för patienter med icke-småcellig lungcancer, säger Sandra Eketorp Sylvan. Mot den bakgrunden är dessa överlevnadsdata oerhört glädjande och vi hoppas att även patienter utanför USA med KRASG12C muterad NSCLC snart ska kunna erbjudas målriktad behandling.

Analys av biomarkörer ger fördjupade insikter
I
den explorativa biomarkörsanalysen bekräftas likvärdiga responser i flera subgrupper (PD-L1-uttryck respektive samtidig mutation i TP53, STK11 och/eller KEAP1). Bland annat bekräftas en objektiv respons på 48 procent hos PD-L1-negativa (TPS <1%). Samtidigt uppvisar gruppen med STK11-mut/wt-KEAP1 en progressionsfri överlevnad (PFS) på 11,0 månader och en median-OS på 15,3 månader.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände sotorasib så sent som den 28 maj i år. Sotorasib är ännu inte godkänt i Europa.

Om CodeBreaK
Det kliniska studieprogrammet CodeBreaK för sotorasib (AMG 510) är utformat för att behandla flera olika KRASG12C-muterade solida tumörer i hopp om att möta de ouppfyllda medicinska behov som länge förelegat vid dessa cancerformer. Till dags dato har över 700 patienter på fem kontinenter inkluderats i CodeBreaK-studier på 13 olika tumörtyper.

CodeBreaK 100 är en fas I och II first-in-human, oblindad multicenterstudie som inkluderat patienter med KRASG12C-muterade solida tumörer. Patienter som bedömdes lämpliga var tungt förbehandlade och hade genomgått minst två tidigare behandlingslinjer.

Det primära effektmåttet i fas I-studien är säkerhet. Viktiga sekundära effektmått inkluderar objektiv tumör-respons (ORR = Objective Response Rate) bedömd var sjätte vecka, responsduration (DOR = Duration of Response) och progressionsfri överlevnad (PFS = Progression-Free Survival). Patienterna delades in i fyra doskohorter, 180 mg, 360 mg, 720 mg och 960 mg. Sotorasib administreras peroralt en gång om dagen i samtliga kohorter.

Det primära effektmåttet i fas II-studien var centralt utvärderad objektiv tumörrespons (ORR = Objective Response Rate). En global randomiserad fas III-studie som jämför sotorasib med docetaxel (CodeBreaK 200) pågår.

Mer information om CodeBreaK-programmet finns på codebreaktrials.com.

Om sotorasib, AMG 510
Sotorasib (AMG 510) är en first-in-class småmolekylhämmare som specifikt och irreversibelt binder till KRASG12C via den cysteinaminosyra som ersätter glycin när mutationen inträffar. KRASG12C blir på så vis låst i ett inaktivt GDP-bundet tillstånd (GDP = guanosine diphosphate, guanosindifosfat).

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Läs mer...

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Läs mer...

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...