Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Försök med screening för lungcancer leds från Karolinska Universitetssjukhuset

I höst får 15 000 slumpvis utvalda kvinnor i södra Stockholm en enkät hemskickad med frågor om rökvanor. Det här är första steget mot att ta fram ett nationellt screeningprogram för lungcancer.

Gunnar Wagenius

–  Om vi kan upptäcka och behandla lungcancer i ett tidigare skede finns det stora vinster att göra. I Sverige skulle sannolikt 500 liv per år kunna räddas. Omräknat till Stockholms förhållanden handlar det om cirka 100 personer, säger Gunnar Wagenius, överläkare på Lungonkologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Pilotstudien för lungcancerscreening organiseras av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland på uppdrag av Region Stockholm. Tanken är att undersöka vad som krävs för att ett sådant screeningsprogram skulle kunna genomföras och se hur mycket resurser som krävs. Det handlar till exempel hur mycket personal som behövs och vilket IT-stöd som är nödvändigt. År 2025 ska studien vara klar med målet är att få med 1000 patienter.

På sikt handlar det om att utforma ett screeningprogram på nationell nivå för både män och kvinnor i riskgrupper, en fråga som har diskuterats i flera år.
– Vi valde att screena kvinnor i pilotstudien eftersom vi först hade en tanke om att använda uppgifter från ett redan existerande screeningprogram för mammografi.  Det var inte möjligt, men vi höll fast vid kvinnor eftersom lungcancer ökar mest i just den gruppen, säger Gunnar Wagenius.

En enkät om bland annat rökvanor kommer att skickas ut till 15 000 slumpvis utvalda kvinnor i södra Stockholm. De som svarar att de har rökt minst 30 ”paketår”, det vill säga motsvarande ett paket cigaretter om dagen i trettio års tid eller två paket om dagen i femton år, kommer att kallas till en lungundersökning med datortomograf på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Undersökningen är enkel och kräver ingen bedövning eller några större förberedelser.

– Hos de allra flesta vi undersöker kommer vi inte att hitta något. Men vi vet att cirka var tionde som rökt i den här omfattningen drabbas av lungcancer. Upptäcks cancern på ett tidigt stadium då den inte är så spridd finns goda möjligheter att ge en behandling som botar, säger Gunnar Wagenius.

Att vara, eller ha varit, storrökare kan vara stigmatiserande och har konsekvenser som man helst undviker att tänka på. Men Gunnar Wagenius menar att det finns goda chanser att nå fram till den här gruppen.
– Sedan tidigare vet vi att inställningen är god; 95 procent av tillfrågade storrökande kvinnor säger att de är positiva till screening, säger han.

Misstänkta cancerfall kommer att få en remiss en för särskild utredning. I svarsbreven kommer det också att finnas kontaktuppgifter till bland annat Cancerrådgivningen. Alla som kontaktas – oavsett om de inkluderas i studien eller ej – kommer att få information om Sluta röka-linjen.

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland