Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning om aggressiv leukemi respektive ovanlig cancer i nässvalget prisas

Det är läkarna Niklas Landberg och Johan Nilsson som får Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet 2020.

Anna-Greta Crafoords pris instiftades 1982 och delas ut årligen av Stiftelsen Locus Medicus med hjälp av Läkarsällskapet i Lund.

  • Det är en stor glädje att kunna tilldela Niklas Landberg och Johan Nilsson pris för bästa avhandling i en mycket hård konkurrens, säger Margareta Troein, ordförande i Läkarsällskapet i Lund och professor i allmänmedicin vid Lunds universitet

Leukemi uppstår genom genetiska förändringar som bland annat orsakar okontrollerad celldelning och minskad celldöd. Kronisk myeloisk leukemi (KML) kan idag behandlas framgångsrikt men kräver livslång behandling. Akut myeloisk leukemi (AML) kräver lång behandling med höga doser cellgift där dödligheten är mycket hög.


Niklas Landberg

Niklas Landberg försvarade sin avhandling ”Cell surface markers as therapeutic targets in  myeloid leukemia” den 24 januari 2020.

Myeloisk leukemi är en elakartad blodsjukdom där också resistens mot behandling kan uppstå. I sin avhandling påvisar Landberg ett flertal nya ytstrukturer på de elakartade cancercellerna, som kan möjliggöra effektivare behandling för de patienter som blivit resistenta mot ordinarie behandling. Vid den särskilt elakartade varianten akut myeloisk leukemi definierar Niklas Lanberg också en ny möjlig angreppspunkt där förhoppningen är att kunna utveckla riktade behandlingar som både minskar biverkningar och i bästa fall botar sjukdomen.  Avhandlingen har väckt internationell uppmärksamhet och Niklas Landberg är nu gästforskare på ett ledande forskningslaboratorium vid Stanford universitetet i USA.

Nasofarynxcancer är en form av skivepitelcancer i nässvalget. Cancerformen är ovanlig, men samtidigt den vanligaste just i nässvalget. Den klassifikation som görs för att prognostisera och välja behandling anses av många som otillräcklig och det finns ett behov av att kunna ge rätt behandling till varje enskild patient.


Jonas Nilsson

Johan Nilsson försvarade sin avhandling ”Dissecting nasopharyngeal cancer” den 15 maj 2020 har titeln.

I sitt arbete har han undersökt cancertumörer från nässvalget och använt ny kvantitativ teknik. Johan Nilsson har identifierat immunologiska markörer, relaterade till ett virus, vilka är potentiellt relevanta för prognos och val av behandling. Han har även identifierat förekomst av så kallade antigen-presenterade celler i dessa tumörer och därmed påvisat en möjlighet för ny immunologisk terapi. Johan Nilsson har experimentellt studerat hur särskilda nanopartiklar skulle kunna användas som transportörer för att förstärka en vaccinationseffekt. Han är överläkare på Skånes Universitetssjukhus och behandlar patienter med huvudhalscancer, samtidigt som han tillsammans med den translationella forskargruppen fortsätter med att utveckla nya behandlingsstrategier.

Liknande poster

Forskning som kan leda till individualiserad behandling av två olika cancerformer prisas