Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Förändrat cellbeteende ligger bakom resistens i neuroblastom

Forskare vid Lunds universitet har identifierat en av orsakerna till att barncancertypen neuroblastom blir resistent mot cellgiftsbehandling. Fynden leder till en ny syn på resistens och har stor betydelse för hur framtida behandlingar bör utformas. Resultaten publiceras i Science Advances.

Neuroblastom är en aggressiv cancer i det sympatiska nervsystemet, framför allt i binjurarna. Varje år insjuknar ungefär 20 barn i Sverige, de flesta redan innan barnet fyllt fem år. Trots intensiv behandling med cytostatika kan sjukdomen vara svår att bota och prognosen är dålig för barn som har den aggressiva formen. En av orsakerna är att tumören ofta utvecklar resistens mot läkemedel. För att förstå vad som händer när tumören blir resistent, behövs bra sjukdomsmodeller där man kan efterlikna den komplexa läkemedelsbehandling som ges till patienter idag:

– Tumörer från patienter med neuroblastom ser väldigt olika ut och det är svårt att ta fram en modell som är representativ för många patienter. Bristen på bra sjukdomsmodeller begränsar därför många gånger den medicinska forskningen, säger studiens förstaförfattare, Adriana Mañas barncancerforskare i vid Lunds universitet.

Men nu har lundaforskarna lyckats ta fram en modell i möss med mänskliga tumörceller från neuroblastom, som gör det möjligt att följa de mekanismer som sker när vissa tumörceller utvecklar resistens mot läkemedel.

Daniel Bexell, docent i molekylär medicin, leder forskargruppen molekylär barnonkologi vid Lunds universitet. Foto: Tove Smeds, Lunds universitet.

– Det som händer är att tumörcellerna förändrar sig till att efterlikna embryonala celler från fosterutvecklingen. Dessa embryonala tumörceller är mer motståndskraftiga mot cellgifter, säger forskargruppschef Daniel Bexell, som lett studien.

Sedan tidigare är det känt att genetiska förändringar är avgörande för att neuroblastom ska bildas och utvecklas till en aggressiv tumör. Men för resistens handlar det alltså inte i första hand om genetiska förändringar, utan att cellerna istället snabbt anpassar sitt beteende så att de blir resistenta i tumörerna. Orsaken till att de embryonala tumörcellerna är mindre känsliga för läkemedel är ännu inte helt klarlagd, men forskarna tror att det kan ha att göra med att cellerna i sitt omogna tillstånd kan anpassa sig och överleva vid förändrade förhållanden.

– Dagens behandling med cellgifter är generellt riktad mot snabbdelande tumörceller. Våra forskningsresultat kan bidra till nya behandlingar, som bättre kommer åt hela tumören för att undvika att resistens utvecklas. I framtida forskning blir det viktigt att förstå hur man specifikt kan angripa neuroblastomcellens embryonala tillstånd för att bota patienter, avslutar Daniel Bexell.

Forskningen är ett samarbete mellan Daniel Bexells och professor David Gisselsson Nords forskargrupp, också den vid Lunds universitet.

Publikation:Clinically relevant treatment of PDX models reveals patterns of neuroblastoma chemoresistanceScience Advances, 28 October 2022, DOI: 10.1126/sciadv.abq4617

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

2,4 miljoner kronor till barn-onkologisk forskning