Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fler deltar i screening av livmoderhalscancer med självprov

Deltagandet i screening av livmoderhalscancer har ökat sedan Region Stockholm införde ett erbjudande om självprovtagning av HPV (humant papillom virus) i Stockholm och på Gotland. Ökningen syns i alla åldrar men framför allt i gruppen som ofta uteblir från cellprovtagning.

Det främsta skyddet mot livmoderhalscancer, bortsett från vaccination, är att delta i regelbundna kontroller. Eftersom HPV nästan uteslutande är den bakomliggande orsaken till livmoderhalscancer, analyseras alla cellprov och numera självprov för HPV-infektion.

Självprov infördes under pandemin

Före covid-19-pandemin togs cellprov med analys för HPV vid ett besök hos en barnmorska eller gynekolog. När cellprovtagningen blev svår att genomföra på mottagningarna under pandemin införde Region Stockholm ett erbjudande om självprovtagning för HPV för kvinnor som bor i Stockholms län och på Gotland.

Nu visar statistisk från Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) att deltagandet i screeningprogrammet ökat.

Under 2018 kallades alla kvinnor som är aktuella för screening till cellprovtagning hos barnmorska. Bland dem registrerades ett cellprov för 38 procent. Siffrorna kan jämföras med resultat från 2021. Då lämnade 52 procent av de som fått erbjudandet om självprovtagning av HPV in ett prov.

– Erfarenheten visar nu att vi genom självprovtagning når kvinnor som vi inte gör när vi kallar till barnmorska för provtagning, säger Nathalie Roos, verksamhetsutvecklare på RCC.

Internationellt intresse

– När vi nyligen presenterade våra resultat på den vetenskapliga EUROGIN-konferensen om HPV i Bilbao väckte Region Stockholms arbete ett stort internationellt intresse. Vi har så vitt vi kan se det största materialet i världen på självprovtagning som primär strategi, säger Nathalie Roos.

Hon poängterar att det är viktigt att kvinnor vet om att självprov är lika känsligt att upptäcka HPV som ett prov taget hos en barnmorska, men att det självklart är möjligt att gå till en barnmorska för att lämna prov om man hellre skulle vilja det, i stället för självprov.

Det ökande deltagandet syns i alla åldersgrupper. Störst var ökningen bland de kvinnor som uteblivit fyra eller fler gånger när kallelsen till barnmorska kommit. När kvinnorna i stället erbjöds självprovtagning av HPV ökade deltagande från 12 till 24 procent, det vill säga en dubblering i deltagandet.

– Det kan finnas många orsaker till att kvinnor inte vill gå till en mottagning. Man kanske tycker att det är obehagligt eller har en livssituation som gör det svårt att komma ifrån. Självprovtagning är väldigt enkelt, flexibelt och lika säkert som provtagning hos barnmorska, säger Nathalie Roos.

Om HPV-provet är positivt kallas kvinnan till ett uppföljande besök hos barnmorska. Här visar siffrorna att 90 procent av de kvinnor som hade ett positivt HPV-prov kom till det uppföljandet besöket. Det är viktigt att gå på det uppföljande besöket hos barnmorska för att kontrollera om det finns en kvarvarande HPV-infektion och om den har gett upphov till cellförändringar.

– Nu är det viktigt att öka deltagandet ännu mer. Vi arbetar för det på flera sätt. Till exempel kommer vi att börja skicka ut påminnelser via 1177 och via brev, säger Nathalie Roos.

– Jämlikhet i screening är också väldigt viktigt. Därför planerar vi även att undersöka hur screeningdeltagande ser ut i socioekonomiskt utsatta områden.

Liknande poster

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler