Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Femårsuppföljning av patienter med stadium III hudcancer visar att mer än hälften är återfallsfria

Fem år efter studiestarten var mer än hälften av patienterna med BRAF-muterad stadium III hudcancer (malignt melanom) vid liv och återfallsfria.1 Detta är den största och längsta studie som genomförts hos patienter med BRAF-muterat melanom efter att hudcancern tagits bort kirurgiskt.1,2 Femårsdata från studien COMBI-AD, presenterades på den amerikanska cancerkongressen ASCO2020.

Stockholm 3 juni, 2020 – Novartis presenterade nyligen resultat från studien COMBI-AD som visar att adjuvant behandling (tilläggsbehandling efter operation) med Tafinlar (dabrafenib) och Mekinist (trametinib) resulterar i återfallsfri långtidsöverlevnad (PFS) hos patienter som opererats för stadium III, BRAF-positivt malignt melanom.1,2 Fem år efter studiestarten rapporterades att 52 % (95 % CI, 48 % – 58 %) av patienterna som behandlats med adjuvant kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib var vid liv utan att ha drabbats av återfall.1 I gruppen som fått placebo var motsvarande siffra 36 % (95% CI, 32 % – 41 %) vilket ligger i linje med vad som tidigare rapporterats hos patienter med stadium III malignt melanom.1, 3–5 Resultaten var jämförbara i alla subgrupper av patienter med stadium III-sjukdom.1,6

– I studien med BRAF- och MEK-hämmare för patienter som opererats för malignt melanom med spridning till lymfkörtlarna deltog flera svenska centra. Baserat på tidigare rapporterade resultat är kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib sedan förra året etablerad i Sverige för denna patientgrupp. Tablettbehandlingen som bara är verksam om tumören är BRAF-muterad ges dagligen under ett års tid. Resultaten från den femårsuppföljning som nu presenteras visar att behandlingen förhindrar återfall hos en av sex patienter. Det är mycket glädjande att risken för återfall är påtagligt minskad även på lång sikt, säger Gustav Ullenhag, Överläkare och docent i onkologi, Enheten för onkologi, Akademiska sjukhuset

Mediantiden för återfallsfri långtidsöverlevnad (median RFS), det vill säga den tid då hälften av patienterna förväntas vara vid liv utan återfall, hade inte uppnåtts för de patienter som behandlats med dabrafenib och trametinib vid tiden då 5-årsresultatet presenterades (NR; 95 % CI, 47.9 mo-NR)1. För patienter som fått placebo var median RFS 16.6 månader (95 % CI, 12.7–22.1 mo)1. Behandling med dabrafenib och trametinib minskade risken för död eller återfall med 49 % jämfört med placebo (hazard ratio [HR] 0.51; 95 % CI 0.42, 0.61)1.

Resultaten från COMBI-AD-studien bygger på en prospektiv analys av 870 patienter vilket är det största dataset och den längsta uppföljning som någonsin gjorts på patienter med BRAF-muterat malignt melanom som behandlats med dabrafenib och trametinib efter operation.1 Resultaten presenterades på den årliga amerikanska cancerkongressen ASCO nyligen (abstract #10001)1. 

Om COMBI-AD

COMBI-AD är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som omfattade totalt 870 patienter med BRAF V600E/K-positivt melanom i stadium III som genomgått en operation där tumören avlägsnats i sin helhet. Patienterna behandlades i 12 månader och indelades i grupper baserat på BRAF-mutation (V600E respektive V600K) och stadium (IIIA, -B eller -C) baserat på AJCC version 7. Studien genomfördes på 169 kliniska prövningssites i 26 olika länder, i Sverige deltog Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund med totalt 27 patienter. Primär endpoint i studien visar att patienter som får adjuvant behandling med dabrafenib och trametinib efter operation löper 53 procents minskad risk för att drabbas av återfall under de närmaste tre åren jämfört med patienter som fått placebo (HR 0.47 (95 % CI 39 – 58 %).

I patientgruppen som fick kombinationsbehandling fick 97 procent en biverkan; 41 procent hade biverkningar av grad 3/4 och 26 procent hade biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts (88 procent, 14 procent, respektive 3 procent jämfört med placebo) De vanligaste förekommande biverkningar man såg i registreringsstudierna var feber, illamående och trötthet.7

Referenser

1. Hauschild A, et al. Long-term benefit of adjuvant dabrafenib + trametinib (D+T) in patients (pts) with resected stage III BRAF V600–mutant melanoma: 5-year analysis of COMBI-AD. Abstract #XXXX. 2020 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting, May 29-June 2, Chicago, IL.

2. Maio M, et al. Adjuvant vemurafenib in resected, BRAFV600 mutation-positive melanoma (BRIM8): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(4):510-520.

3. Eggermont A, et al. Long-term results of the randomized phase III trial EORTC 18991 of adjuvant therapy with pegylated interferon alfa-2b versus observation in resected stage III melanoma. J Clin Oncol. 2012;30(31):3810–3818.

4. Garbe C, et al. Adjuvant low-dose interferon {α}2a with or without dacarbazine compared with surgery alone: a prospective-randomized phase III DeCOG trial in melanoma patients with regional lymph node metastasis. Ann Oncol. 2008;19(6):1195–1201.

5. Mandalà M, et al. Clinical and histopathological risk factors to predict sentinel lymph node positivity, disease-free and overall survival in clinical stages I–II AJCC skin melanoma: outcome analysis from a single-institution prospectively collected database. Eur J Cancer. 2009;45(14):2537–2345

6. Balch C, et.al. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. Journal of Clinical Oncology. 2009; vol. 27, no. 36, pp. 6199–6206.

7. Long GV, Hauschild A, Santinami M, et al. Adjuvant Dabrafenib Plus Trametinib for Stage III BRAF V600E/K-Mutant Melanoma. New England Journal of Medicine. 2017.

8. Malignt melanom, Internetmedicin. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3184Besökt 20200529

9. Chandendorf D, et al.  Nature reviews Disease Primers. 2015.

10. American Cancer Society. Melanoma Skin Cancer Stages. Available at: https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/detection-diagnosis-staging/melanoma-skin-cancer-stages.html. Accessed April 23, 2020.

11. Melanoma Research Alliance. Adjuvant Therapy. Available at: http://www.curemelanoma.org/about-melanoma/melanoma-treatment/adjuvant-therapy/. Accessed April 23, 2020.

12. Hauschild A, et al. Longer follow-up confirms relapse-free survival benefit with adjuvant dabrafenib plus trametinib in patients with resected BRAF V600-mutant stage III melanoma. Journal of Clinical Oncology. 2018.

13. Rueth N, et al. Long-Term Follow-up for Melanoma Patients: Is There Any Evidence of a Benefit? Surg Oncol Clin N Am. 2015 Apr; 24(2): 359–377. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359716/. Accessed April 23, 2020.

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Fas III-studien NATALEE visar signifikant minskad risk för återfall av bröstcancer

Läs mer...

Långsinta mördarceller kan öka överlevnaden i hudcancer

Läs mer...