Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper. En ny rapport från Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) som utgår från så kallad geomapping, visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Cancer i tjock- och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen bland män och kvinnor i Sverige. Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.

Nu visar en ny analys av data från hela Sverige att Region Stockholm Gotland, som genomfört screening för tarmcancer sedan 2008, har haft en väsentligt lägre förekomst av tjock- och ändtarmscancerfall än övriga sjukvårdsregioner som uppvisat mellan 17 och 21 procent högre cancerförekomst. Rapporten är framtagen av Ulf Strömberg, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och FoU-handledare i Region Halland

– Studien visar också att en högre andel tjock- och ändtarmstumörer hos 60–69-åringar i Region Stockholm Gotland, som har fått en inbjudan att delta i screeningprogrammet, har diagnosticerats i tidigare skeden. Det är en tydlig nytta och vinst med organiserad tjock- och ändtarmscancerscreening. Tidig upptäckt och färre som insjuknar i cancer innebär förstås en stor lättnad för individer och närstående, och belastningen på sjukvården blir mindre, säger Ulf Strömberg.

Bostadsområde har betydelse
Analysen visade också att ett bostadsområdes ekonomiska standard hänger samman med både incidens (insjuknande) och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Incidensen av tjock- och ändtarmscancer var 16 procent högre bland 60–79-åringar i de fattigaste områdena, i jämförelse med de rikaste områdena i Sverige. Dessutom var oddset för tidig tumörupptäckt signifikant lägre för 60–69-åringar i de fattigaste områdena.

Med hjälp av en analysmetod, geomapping, har forskarna skapat incidenskartor över hela Sverige. Inom samtliga sjukvårdsregioner, utom Region Stockholm Gotland, kunde man med hjälp av geomapping ringa in områden med en förhållandevis tung börda av tjock- och ändtarmscancer.

– Analysen har gett ett viktigt underlag för att kunna rikta informationskampanjer och särskilda insatser för att främja deltagandet i den allmänna tjock- och ändtarmcancerscreeningen som kommer att erbjudas och, på sikt, minska denna cancerbörda i utsatta områden, säger Ulf Strömberg.

Läs hela artikeln och ladda ner rapporten hos Regionala cancercentrum

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening