Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Europe’s Beating Cancer Plan möjliggör kraftsamling på cancerområdet”

Den 1 februari hölls Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” i Stockholm. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer. Barncencerfonden var med både som deltagare och utställare.

David Gisselsson Nord berättar om GMS Barncancer för Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Jens Schollin, barnläkare och barncancerfondens styrelseordförande och Kerstin Sollerbrant, senior sakkunnig på Barncancerfonden deltog på högnivåkonferensen om EUs Beating Cancer Plan, Equity, excellence and innovation – modern cancer for all, tillsammans med över 100 av Europas beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Här sammanfattar de sina intryck men också vad de vill ska hända, efter konferensen.

En satsning Sverige måste vara en del av

Jens Schollin är imponerad av att EU nu genom strategin Europe’s Beating Cancer Plan håller ihop både stora gemensamma nya och äldre satsningar.

– Europe’s Beating Cancer Plan möjliggör kraftsamling på cancerområdet. Man har i hög utsträckning gått från att diskutera till att genomföra det man diskuterat. För Sverige gäller det att delta i studier och annat som händer, ta till oss det vi lär oss och dela med oss av vår kunskap och se till att barnperspektivet alltid finns med.

Ett återkommande tema i EU Beating Cancer Plan är jämlik vård. Här tycker Jens Schollin att Sverige har bra förutsättningar inom barnonkologin:

– Samarbetet mellan de sex barncancercentra i Sverige borgar för en jämlik vård. Däremot verkar det kunna skilja sig inom och mellan länder i EU. Vi kan vara med och lyfta och diskutera det då profession och politiker möts.

Ett annat område som alltid lyfts när cancer diskuteras är precisionsmedicin och de förhoppningar som tillgången till mer målstyrda behandlingar väcker.

– Jag var besviken på det som presenterades under området precisionsmedicin. Det här är ett område där Sverige ligger bra till inom barnonkologin, bland annat genom GMS Barncancer men också genom den forskning och de infrastrukturer som Barncancerfonden stödjer. Det är ett spännande område och här tror jag att Sverige kan fortsätta ligga i framkant om vi satsar rätt.

Utställning väckte stort intresse

Barncancerfonden var en av fem utställare i anslutning till konferensen och tillsammans med SciLifeLab, Barntumörbanken och GMS så presenterades GMS Barncancer, projektet som innebär att alla barn i Sverige nu kan erbjudas helgenomsekvensering för en mer precis diagnos och behandling. Utställningen hade många besökare, och fler av besökarna var själva ansvariga för olika genomikprojekt eller genomikstrategier i sina länder. Kerstin Sollerbrant, senior sakkunnig som representerade Barncancerfonden uppskattade att det var ett stort och initierat intresse:

– Det var många som ställde frågor om själva processen – hur prover samlas in och analyseras. Vi hade en del rekvisita i montern och mikroskopet med färgade tumörsnitt från barncancertumörer väckte särskilt intresse.

Besökarna ställde också frågor om hur urvalet av patienter som erbjuds helgenomsekvensering görs i Sverige.

– Det var jättebra för då fick vi utveckla det som är unikt med GMS-barncancerprojektet, dvs att vi inte gör ett urval, utan att alla barn med cancer i Sverige erbjuds att delta, konstaterade Kerstin Sollerbrant.

– Det innebär att vi med fog kan säga att vi har lyckats införa helgenomsekvensering i rutindiagnostik på ett jämlikt sätt i hela Sverige. Jämlikhet som var ett av konferensens fokusområden.

Viktigt med internationella samarbeten inom barnonkologin

Svensk barnonkologisk forskning och vård står sig mycket bra i ett internationellt perspektiv och överlevnaden i barncancer i Sverige är bland de högsta i världen. GMS Barncancer är ett exempel på ett mycket framgångsrikt svenskt projekt där ett nationellt och väl fungerande samarbete mellan företrädare för vård och forskning är en av framgångsfaktorerna.

– Men mycket händer i vår omvärld, säger Kerstin Sollerbrant. Då barncancer har ett litet patientunderlag och vi får alltmer förfinade diagnoser är det nu helt avgörande att Sverige samverkar på en internationell arena. Det gäller både kliniska prövningar, forskning och datadelning.

Fler precisionsläkemedel behövs

Idag är mycket av tekniken på plats och det finns en samsyn kring den kliniska nyttan av helgenomsekvenseringar och andra molekylärgenetiska analyser. Det finns därför idag ett momentum för att på riktigt implementera de nya teknikerna i rutindiagnostik både för nydiagnosticerade barn och för barn med återfall.

– Viktigt nu är att säkra den långsiktiga finansieringen och att öka medvetenheten i alla intressegrupper om vilka möjligheter de nya teknikerna ger. Men även om vi blir världsbäst på att ta reda på hur genomen i tumörerna ser ut så hjälper inte det om vi inte får fler precisionsmediciner utvecklade för barn att behandla med, konstaterar Kerstin Sollerbrant.

De flesta cancerläkemedel utvecklas idag för vuxna. Här kommer den data som genereras inom ramen för GMS Barncancer att bidra till ny kunskap om vilka mutationer som är cancerdrivande i barncancer och därför också utvecklingen av cancerläkemedel även för barn.

– Ett viktigt nästa steg är att dela data med forskare i andra länder och med fler intressenter, exempelvis läkemedelsbolag, för att ytterligare kraftsamla för att öka överlevnaden och minska behandlingsrelaterade komplikationer hos alla barn med cancer, avslutar Kerstin Sollerbrant.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi