Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Europas plan mot cancer – en ny EU-strategi för förebyggande åtgärder, behandling och vård

I dag, dagen före Världscancerdagen, lägger kommissionen fram Europas plan mot cancer – en av von der Leyen-kommissionens främsta prioriteringar på hälsoområdet och en hörnsten i en stark europeisk hälsounion. Planen mot cancer har sin utgångspunkt i ny teknik, forskning och innovation och i den beskrivs en ny EU-strategi för förebyggande åtgärder, behandling och vård av cancer. Hela sjukdomsförloppet ska hanteras – från att förebygga till att höja livskvaliteten för cancerpatienter och överlevare, och fokus kommer att ligga på åtgärder där EU kan tillföra mest värde.

Europas plan mot cancer kommer att stödjas av åtgärder som spänner över olika politikområden: från sysselsättning, utbildning, socialpolitik och jämställdhet, via marknadsföring, jordbruk, energi, miljö och klimat, till transport, sammanhållningspolitik och beskattning.

Fyra centrala åtgärdsområden

Cancerplanen är uppbyggd kring fyra centrala åtgärdsområden med tio flaggskeppsinitiativ och många stödåtgärder. Den kommer att genomföras med hjälp av alla kommissionens finansieringsinstrument, varav totalt 4 miljarder euro har avsatts speciellt för åtgärder mot cancer, inbegripet från programmet EU för hälsa, Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa.

  • Förebyggande åtgärder som ska motverka de främsta riskfaktorerna som tobak (med målet att till 2040 minska andelen av befolkningen som nyttjar tobak till under 5 %), skadlig alkoholkonsumtion, miljöföroreningar och farliga ämnen. Kampanjen Sund livsstil för alla ska dessutom främja hälsosam kost och fysisk aktivitet. För att förebygga cancerformer som orsakas av infektioner är målet i EU att minst 90 % av målpopulationen flickor ska vaccineras och att antalet pojkar som vaccineras ska öka avsevärt fram till 2030.
  • Tidig upptäckt av cancer genom bättre tillgång till, kvalitet på och diagnos av cancer. Medlemsländerna ska få stöd att klara målet att 2025 ska 90 % av befolkningen som har rätt till screening av bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer också erbjudas denna screening. Till stöd för detta kommer ett nytt EU-stött program för cancerscreening att läggas fram.
  • Diagnos och behandling genom åtgärder som kan ge bättre integrerad och övergripande cancervård och motverka ojämlik tillgång till god vård och bra läkemedel. Senast 2030 bör 90 % av de patienter som behöver det ha tillgång till nationella övergripande cancercenter som kopplas samman genom ett EU-nätverk. Ett nytt initiativ ”Cancerdiagnostik och behandling för alla” kommer att lanseras i slutet av 2021. Det ska bidra till att förbättra tillgången till innovativ cancerdiagnostik och innovativa behandlingar, och ett europeiskt initiativ för att förstå cancer (UNCAN.eu) ska bidra till att hitta personer som löper stor risk att drabbas av vanliga cancerformer.
  • Förbättrad livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare, inbegripet rehabilitering, eventuella återkommande tumörer, metastaser och åtgärder för att bidra till social integration och återintegrering på arbetsplatsen. Initiativet ”Bättre liv för cancerpatienter” kommer att lanseras, med fokus på uppföljande vård.

Till stöd för ny teknik, forskning och innovation kommer ett nytt kunskapscentrum om cancer att inrättas. Det ska bidra till att samordna vetenskapliga och tekniska cancerrelaterade initiativ på EU-nivå. Ett initiativ för europeisk bilddiagnostik av cancer ska inrättas till stöd för utvecklingen av nya datorstödda verktyg som ska förbättra den individualiserade behandlingen och skapa innovativa lösningar.

Särskilda uppmärksamhet kommer att ägnas åt barnen genom initiativet ”Hjälp till barn med cancer” som ska säkerställa att barn får tillgång till snabb och optimal upptäckt, diagnos, behandling och vård. Slutligen ska ett jämlikhetsregister för cancer upprättas 2021 för att identifiera trender, skillnader och ojämlikheter i medlemsländer och regioner.

Kommissionärernas uttalanden

– Medan vi alla kämpade mot covid-19-pandemin under 2020 var det samtidigt många som i det tysta utkämpade ytterligare en kamp, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Kampen mot cancer. Under 2020 tog denna sjukdom över 1,3 miljoner européers liv. Sorgligt nog ökar detta antal. Det är därför vi i dag lägger fram Europas plan mot cancer. Kampen mot cancer i Europa är också vår kamp, inte bara för dem som drabbas.

– För att uppfylla ett av kommissionens främsta åtaganden lägger vi i dag fram en människocentrerad plan mot cancer som tar upp alla aspekter av ämnet, säger Margaritis Schinas, kommissionens vice ordförande. Den omfattar förebyggande åtgärder, diagnos, behandling och uppföljande vård. Den här planen är unik eftersom den bygger på att alla politikområden ska bidra till hälsan, och den samlar alla under ett gemensamt mål – att bekämpa cancer. Det handlar om hälsa men går bortom hälsopolitik. Det kräver insatser från hela samhället. I en stark europeisk hälsounion blir cancer en gemensam politisk, operativ och vetenskaplig prioritering.

– Detta handlar först och främst om människor, säger Stella Kyriakides, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet. Det handlar om att främja och stärka samhällets motståndskraft och behandla cancer som en sjukdom som kan och måste övervinnas. En stark europeisk hälsounion är en union där invånarna skyddas från cancer som kan förebyggas, där de har tillgång till tidig screening och diagnos och där alla verkligen kan få god vård i alla skeden av sjukdomen. Det är detta vi vill uppnå med vår plan mot cancer – att på ett konkret sätt påverka cancervården under de närmaste åren. För mig är det inte bara ett politiskt utan även ett personligt åtagande.

Bakgrund

Under 2020 diagnosticerades 2,7 miljoner människor i EU med sjukdomen och ytterligare 1,3 miljoner människor miste livet på grund av den.

Europas plan mot cancer är en hörnsten i den europeiska hälsounion som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyentillkännagav i november 2020, där hon efterlyste en säkrare, motståndskraftigare och bättre förberedd union.

EU har under årtionden arbetat mot cancer. Åtgärderna har räddat och förlängt många liv, särskilt åtgärderna för tobakskontroll (kommissionen offentliggör i dag en ny undersökning om européernas inställning till tobak och elektroniska cigaretter) och åtgärderna för skydd mot farliga ämnen. Den senaste större europeiska handlingsplanen mot cancer är dock från tidigt 1990-tal och cancerbehandlingen har gjort stora framsteg sedan dess, bland annat med hjälp av stöd till forskning och utveckling som finansieras genom EU:s budget.

Förutom att cancern allvarligt påverkar livet för patienterna och deras anhöriga har den enorm inverkan på hälso- och sjukvårdssystemen, ekonomin och samhället i stort. Den totala ekonomiska effekten av cancer i Europa uppskattas överstiga 100 miljarder euro per år.

Om inte kraftåtgärder vidtas beräknas cancerfallen öka med nästan 25 % fram till 2035, vilket skulle göra den till den främsta dödsorsaken i EU. Dessutom har Covid-19-pandemin gett allvarliga konsekvenser för cancervården, och stört behandlingar, försenat diagnoser och vaccinationer och påverkat tillgången till läkemedel.

Läs mer

Meddelande om Europas plan mot cancer

Bilaga till meddelandet om Europas plan mot cancer

MEMO

Faktablad

Webbsida om planen mot cancer

Eurobarometer om tobak

EU:s åtgärder mot cancer

Coronaviruset – vad gör EU?

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner AKEEGA vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Läs mer...

Nubeqa™ (darolutamid) erhåller EU-godkännande för ytterligare indikation inom prostatacancer

Läs mer...