Europakommissionen godkänner en andra indikation för Sarclisa vid recidiverande multipelt myelom

  • Godkännandet baseras på fas 3-studien IKEMA som visade att Sarclisa som tillägg till standardbehandlingen karfilzomib och dexametason minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% hos patienter som recidiverat efter en till tre tidigare terapier
  • Sarclisa i kombinationsbehandling var associerad med odetekterbara nivåer av multipelt myelom (MM) hos nästan 30% av patienterna med recidiverande MM
  • Detta är det andra EU-godkännandet på mindre än 12 månader för Sarclisa i kombination med en standardbehandling för recidiverande eller refraktärt MM

Läs hela globala pressmeddelandet här