Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ett flertal studier med Enertu och Imfinzi rapporterade på ASCO

Ett antal pressmeddelanden från Astrazeneca rapporterar resultat från flera studier med Enhertu och Imfinzi som presenterats på ASCO i helgen.

Enhertu visade meningsfull klinisk aktivitet hos patienter med HER2-mutant icke-småcellig lungcancer i interimsanalys av fas II-studien Destity-Lung01.
Läs mer här

Enhertu uppnådde en tumörresponsgrad på 45,3 procent hos patienter med HER2-positiv metastaserande kolorektal cancer i fas II-studien Destiny-CRC01.
Läs mer här

Enhertu förbättrade signifikant tumörresponsfrekvens och total överlevnad i HER2-positiv metastaserande gastrisk cancer i fas II-studien Destiny-Gastric01.
Läs mer här

Imfinzi visade en långvarig överlevnadsfördel i första linjen i omfattande småcelliga lungcancer i fas III-studien Caspian.
Läs mer

Imfinzi plus tremelimumab visade lovande klinisk aktivitet och tolerabilitet hos patienter med avancerad levercancer.
Läs mer

Liknande poster

Calquence minst lika bra som Imbruvica med signifikant färre hjärt-kärlbiverkningar vid KLL

Läs mer...

Imfinzi visade exempellös överlevnad vid icke resekterbar lungcancer i stadium III med 43% av patienterna som överlevde fem år

Läs mer...

Tagrisso EU-godkänt för adjuvant behandling vid EGFR-muterad lungcancer i tidigt stadium

Läs mer...