Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Diabetes, Pankreascancer och screening

Diabetes, Pankreascancer och screening
I denna tidning redovisade jag i nummer 5/2013 det kliniska och vetenskapliga läget för samvariationen mellan diabetes och pankreascancer. Detta har intresserat såväl diabetologer som pankreatologer de senaste 100 åren. Nu har det tillkommit resultat av ny, spännande forskning, som kan förklara åtminstone det viktigaste av vad som utlöser diabetes vid pankreascancer. Detta ger en kunskap som kanske kan användas också för förståelse av andra delar av patofysiologin vid diabetes och som kanske kan användas vid tidigare diagnostik av pankreascancer än vad som är möjligt idag. Pankreascancern saknar tidiga symtom i så gott som samtliga fall. Eftersom de första symtomen vanligen är en måttlig (eftersträvansvärd?) viktförlust och diffusa men inte oroväckande obehag från buken, kommer dessa patienter oftast inte till läkare förrän tumören trycker på omkringliggande organ. Tryck på gemensamma gallgången kan orsaka gulsot eller buksmärta (tryck på retropankreatiska nerver och nervplexa). Diabetesdebut har därför framkastats som en möjlig utgångspunkt för screening av pankreascancer. Kostnadseffektiviteten visar sig emellertid bli förfärande dålig. Det stora antalet nytillkommande diabetespatienter i de aktuella åldrarna, i förhållande till det begränsade antal fall av pankreascancer hos patienter i en ålder då de kan förväntas tåla radikal kirurgi. De metoder som kunnat påvisa små pankreascancrar
– datortomografi och magnetkamera men knappast ultraljud – har både varit dyra och med begränsad sensitivitet, varför pankreascancer- screening hittills inte varit praktiskt genomförbar.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Utvärdering av statistiska sanningar på individnivå

Informationskampanj har ökat kunskapen om screening för tidig upptäckt av cancer