Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Data från Oncopeptides fas 2-studie HORIZON i multipelt myelom publicerade

Fullständiga data från Oncopeptides fas 2-studie HORIZON i multipelt myelom publicerade i Journal of Clinical Oncology

STOCKHOLM — 9 december 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett läkemedelsbolag inriktat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att resultaten från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON, som utvärderar intravenöst melflufen (INN melphalan flufenamide) i kombination med dexametason i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften  Journal of Clinical Oncology.

Data från fas 2-studien HORIZON utgör basen för Oncopeptides ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom, som är resistenta mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal anti-CD38-antikropp. Ansökan genomgår för närvarande en prioriterad granskning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

”Resultaten från HORIZON-studien visar att melflufen i kombination med dexametason har potential att erbjuda ett behandlingsalternativ för svårbehandlade patienter med en dålig prognos, inklusive patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom och extramedullär sjukdom”, säger Klaas Bakker, MD, PhD, Chief Medical Officer, Oncopeptides AB. ”De här patienterna har begränsade eller inga behandlingsalternativ kvar, så en ny klass av läkemedel kan potentiellt bli mycket betydelsefull”.

Fas 2-studien HORIZON är en registreringsgrundande studie, som utvärderar säkerhet och effektivitet av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom. Studien utförs på ett flertal centra och inkluderade 157 patienter som genomgått minst två tidigare behandlingslinjer med immunmodulerande läkemedel och proteasomhämmare, samt var refraktära till pomalidomid och/eller daratumumab. I HORIZON-studien ingår undergrupper av patienter som var trippelklassrefraktära, hade extramedullär sjukdom och/eller hade högrisk baserat på cytogen profil.

Sammanfattning av studieresultaten

Effektparametrar Samtliga patienter (n=157) Trippelklass-refraktära patienter (n=119) Patienter med extramedullär sjukdom (n=55)
Total tumörsvarsfrekvens (ORR) 29% 26% 24%
Mediantid progressionsfri överlevnad (PFS) 4,2 månader 3,9 månader 2,9 månader
Mediantid total överlevnad (OS) 11,6 månader 11,2 månader 6,5 månader
Undergrupp som svarat på behandling n=45 n=31 n=13
Mediantid för behandlingssvar (DOR) 5,5 månader 4,4 månader 5,5 månader
Mediantid progressionsfri överlevnad (PFS) 8,5 månader 8,5 månader 17,3 månader

Publikationen finns tillgänglig på;  https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.20.02259

Liknande poster

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom