Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancervården prioriterad under pandemin

Under 2019 utreddes över 120 000 patienter för misstänkt cancer inom ett standardiserat vårdförlopp, SVF. 2020 var antalet lägre på grund av pandemin när färre sökte vård för misstänkt cancer. Väntetiderna för de patienter som utretts för cancer var dock kortare, vilket är ett tecken på att regionerna kunnat prioritera cancervården under pandemin.

– Regionerna har lyckats med sitt prioriteringsarbete och har vid en ansträngd vård sett till att cancerpatienter har fått snabbast möjliga omhändertagande, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande för RCC i samverkan. Det är en mycket glädjande nyhet.

2015 infördes de standardiserade vårdförloppen, SVF. Syftet är att korta väntetiderna samt att minska de regionala skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Nu publiceras den tredje rapporten som följer upp de två nationella mål som regeringen satt upp:

  • 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp (inklusionsmål)
  • 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider som anges i dokumenten (ledtidsmål)

Rapporten visar att inklusionsmålet nås även för 2020 med 71 procent, vilket är en minskning jämfört med 2019 då motsvarande siffra var 76 procent.

– Det är glädjande att vi nationellt klarar 70-procentsmålet. Vi ser dock en spridning mellan regionerna där Örebro har förbättrat inklusionen under pandemin, medan Östergötland och Norrbotten fortfarande ligger långt från målet, säger Hans Hägglund.

När pandemin eskalerade under april-maj var det fler av dem som utreddes för cancer som också hade en cancerdiagnos. Det kan förklaras av att de som trots pandemin ändå sökte vård hade allvarligare och tydligare symtom och därför hade cancer i något högre utsträckning.

Väntetiderna har förbättrats avsevärt sedan 2019, från 44 procent till 51. Under pandemin har färre cancerpatienter utretts och andra mindre brådskande sjukdomar har fått stå tillbaka. Men man har också kunnat prioritera cancerpatienterna med hjälp av SVF.

– SVF är ett nationellt standardiserat sätt att utreda patienterna, som minskar de regionala skillnaderna i utredningsgång. I skarpt läge har det också visat sig vara ett bra hjälpmedel för att kunna prioritera vård, säger Hans Hägglund.

Rapport: Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF 2018-2020 (pdf, nytt fönster)

Väntetider i standardiserade vårdförlopp

Ny rapport från Socialstyrelsen om cancer

Socialstyrelsen publicerar idag en ny rapport med dataanalyser av cancer, åren 1975 till 2019. Data och analyser är baserade på registerdata och utgör en robust grund för vidare analyser om vilka insatser som behöver göras för att förhindra insjuknande och minska dödligheten i cancer. Det kan exempelvis röra preventiva insatser, insatser för att upptäcka cancer i ett tidigt stadium och se till så att befolkningen har tillgång till rätt vård i rätt tid.

Dataanalyser av cancer 1975–2019 – En registerstudie, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider